Q-Martinus bøger, artikler og foredrag
1 Kosmos 1933 01 01 005006 har det jordiske menneske en fri vilje ? 1. Afsnit, fortsættes. 1 3
1 Kosmos 1933 01 02 001003 har det jordiske menneske en fri vilje ? 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 4
1 Kosmos 1933 01 02 003005 fortolkning af "livets bog". - fortalen. 1. Afsnit, fortsættes.
Martinus begynder på en fortolkning af "FORTALEN" i bogen.
1 5
1 Kosmos 1933 01 02 006007 symbol over "livets bog" på sit nuværende stadium. I figurform giver Martinus et overblik over strukturen i det samlede værk, og angiver hvor langt han er nået på dette tidspunkt. 1 6
1 Kosmos 1933 01 03 001005 den hellige ånd. Oplevelsen af "Den hellige ånd" er identisk med "Den store fødsel" som svarer til "Kosmisk bevidsthed". Jesu "Forklarelse" på bjerget var identisk med oplevelsen af "Den hellige ånd" og opnåelse af "Kosmisk bevidsthed". 1 8
1 Kosmos 1933 01 03 006008 fortolkning af "Livets bog". - Fortalen. 2. Afsnit, fortsættes. 1 10
1 Kosmos 1933 01 04 001006 den ideelle føde. 1. Afsnit, fortsættes.
Her påbegynder Martinus arbejdet med at skrive bogen af dette navn.

Den ideelle føde

Kort beskrivelse af artiklens indhold baseret på min vurdering.

Martinus gør på en meget godt og udtømmende måde rede for begreberne ”materie” (stof) og ”liv” på det jordiske plan. Han tegner også et billede af begrebet ”liv inden i liv”. Det vil i konsekvens heraf sige at alt i universet er levende. At alle organismer er opbygget af mindre men lige så levende organismer. Alle levende enheder, uanset størrelse, kalder han livsenheder.
På denne baggrund påpeger han at alt hvad vi spiser består af livsenheder af forskellig art. Nogle må dræbes før de kan tjene som føde. Disse betegnes A-livsenheder. Andre kan optages til gavn for såvel vor organisme som livsenhederne selv. Disse betegnes B-livsenheder.
Animalske produkter indeholder i stor mængde A-livsenheder og kun lidt B-livsenheder. Der skal derfor udføres et utal af drabshandlinger for at gøre animalske produkter spiselige.
Vegetabilske produkter indeholder også nogle A-livsenheder, men i meget mindre mængde i forhold til indholdet af B-livsenheder.
Det ideelle næringsemne er modne frugters frugtkød, da dette næsten udelukkende består af B-livsenheder.
Det er overordentligt interessant at se, at den måde Martinus når frem til at udpege den ideelle føde på, er fuldt i overensstemmelse med den biokemiske videnskab, når man forstår at A-livsenhederne svarer til cellemateriale og andet strukturmateriale og B-livsenhederne svarer til molekyler og ioner.
I artiklen gør Martinus på en meget god måde rede for, hvordan begreberne ”stof” og ”liv” er to sider af samme sag (er to udtryk for det samme). Den valgte betegnelsen er kun et udtryk for, fra hvilket ståsted man betragter objektet.
Denne artikel ”Den ideelle føde” samt bogen ”Bisættelse” er overordentlig informative for forståelsen af mikroorganismernes eksistens og liv.

Resume.

Det er for længst blevet en kendsgerning at mennesket er under udvikling fra en primitiv grov dyrisk tilstand, til en mere fuldkommen og forfinet tilstand. Dette bevirker at føden også skal være mere forfinet.
Mennesket har ikke forfinet sit kostvalg i takt med at legemet er blevet mere forfinet. Mennesket har ikke mere instinktet til at lede sig, men må benytte intelligensevnen. Denne er endnu ikke tilstrækkelig udviklet, og det bevirker at mennesket ernærer sig med for grove animalske fødemidler (kød), og indtager livsfarlige giftstoffer som alkohol, tobak og narkotiske stoffer. Dette fremkalder sygdomme og i værste fald abnormiteter der kan fastholdes i flere inkarnationer.
Blandt mennesker er der dog efterhånden ved at opstå en vis afsky for sådanne grove fødemidler, alle former for kød. At et helt fravalg af de dyriske fødemidler ikke allerede er sket skyldes, at ændring af smagsevnen ikke har kunnet holde trit med den øvrige udvikling af legemet. Mange mennesker har endda udviklet sig til at leve for at spise, i stedet for at spise for at leve. De fleste religioner har beskæftiget sig mere med sjælelivet end det fysiske legeme. Men åndsvidenskaben vil udløse og fuldkommengøre menneskets ernæringsbevidsthed, ved i langt højere grad at lægge vægt på det femte bud: ”Du skal ikke ihjelslå”, såvel med hensyn til dyr som alt levende tilhørende dyreriget.
Mennesket lever i en permanent overtrædelse af det femte bud ved at dræbe dyr. At det femte bud gælder for mennesker skyldes, at det ikke mere er nødvendigt for mennesket at dræbe for at leve, som det er for kødædende dyr.
At mennesket fortsat dræber, betyder på længere sigt, at det herigennem skaffer sig en meget mørk karma. På kort sigt bliver det ved kødspisning bliver det særlig modtagelig for sygdomme. Intet menneske vil kunne opnå kosmisk bevidsthed så længe det hungrer efter andre væsners kød og blod.
Martinus diskuterer herefter en række tænkte menneskelig
indvendinger mod at ophøre med kødspisning.

Spørgsmålet er nu hvad er den ideelle føde er, og hvordan vil mennesket blive ført frem til at vælge den ideelle føde.
Martinus siger, at tale og skrift ikke vil virke særlig godt, men de lidelser som indtagelsen af dyrisk føde vil medføre, vil få mennesket til at lægge sine kostvaner om.
Mennesket må overvinde det alt for store madbegær, og vænne sig til, at et måltid mad som er i harmoni med de guddommelige love, og som er sundhedsbefordrende, ikke er så omfangsrigt, er vegetarisk og ikke omfatter alkoholiske drikke, samt at man afholder sig fra nydelsen af tobak. Martinus gør rede for hvordan fejlernæring og tilbøjelighed til alkohol og stimulerende stoffer kan få konsekvenser for væsnerne, også i kommende inkarnationer. En ændring af sine spisevaner således, at man får smag for den sundhedsbefordrende føde kan kun opnås gennem træning.
Hvad er så den ideelle føde ? Den ideelle føde består hovedsagelig af planteprodukter, da dette betyder den mindste form for drab.
Planter er også levende væsener, men de er ikke så langt fremme i deres udvikling på fysisk plan, at de føler smerte og angst, som det sker ved dyredrab. Plantevæsnerne har kun en anelsesoplevelse af behag og ubehag på det fysiske plan.

Martinus siger at alt er levende, men påpeger i denne sammenhæng noget meget vigtigt for forståelsen: ”Men alt liv har to sider, nemlig ”stofsiden” og ” livssiden. Når vi således bliver vidne til noget, vi kalder ”stof”, er det i virkeligheden noget ”levende”, vi ser fra ”stofsiden”. Når vi derimod ser noget, vi kalder ”levende”, er det i virkeligheden stoffet vi ser fra ”livssiden”. Således bliver stof og liv identisk, men kan altså fornemmes gennem to principielt former for sansning.”.
Ved at sanse fra stofsiden bliver alt vibration, foranderligt og timeligt. Ved at sanse fra livssiden, bliver alt til liv, til levende væsner uden form eller legeme, er uforanderlige og evige realiteter, er ”livsenheder”.
Ethvert legeme (eller ting) er bygget op af lutter livsenheder, og spørgsmålet om den ideelle føde, går på, om de livsenheder (mikroindivider) vi indtager som føde, gennemgår død og lemlæstelse eller liv og udvikling ved vor fortæring af disse. Ethvert legeme er et mikrounivers. Martinus gennemgår her menneskelegemet som er opbygget af livsenheder, og påpeger, at vor livsudfoldelse ikke ville kunne finde sted uden samarbejdet mellem disse (organer, celler, molekyler, atomer o.s.v.). Hvis vort samarbejde med vore mikrovæsner er harmonisk, bliver vores liv godt og fuldkomment.
Martinus viser og forklarer her sit symbol: ”Livsenhedsprincippet i verdensaltet”.
For at enhver livsenhed, stor som lille kan udfolde sig lykkeligt, må gunstige ydre og indre betingelser være tilstede. Det vil sige, at i menneskelegemet skal der være harmoni mellem de forskellige organer og celler, og de livsenheder der indtages som føde. Er vores legemes livsenheder (mikrovæsener) ikke i et gunstigt miljø, vil det medføre farlige organiske sygdomme. Ethvert stof (livsenhed) har sin egen vibrationsform. Vegetarisk føde udgør et vibrationsspektrum der af naturen er tilpasset den nuværende menneskelige organismes vibrationsspektrum. Dette er (bortset fra mælk) ikke tilfældet for animalsk føde af enhver art.
Ved indtagelse af vegetarisk føde skal vores organisme ikke overvinde nogen større modstand fra fødens mikrovæsner, ved udnyttelse af dem som næring.
Animalsk kost er en stor belastning for vort legeme, og det er derfor at vi har vænnet os til at dræbe mikrovæsnerne ved opvarmning før vi spiser dem. Ved opvarmningen dræber man en stor del af kødets livsenheder (cellestrukturerne), medens de lavere livsenheder (molekylerne og ionerne) ikke dræbes, men er egnede til at leve videre i bedste velgående efter indtagelsen af føden.
Martinus kalder de første (cellestrukturerne) for A-livsenheder, og de sidste (molekylerne og ionerne) for B-livsenheder. Dyrets fordøjelse er egnet for nedbrydning af A-livsenhederne, medens menneskets fordøjelse ikke er det. Den er i forhold til dyrets degenereret. Ved opvarmning fritager man vores organisme for den dræbende proces, hvilket gør det lidt lettere for vores organisme.
I plantemateriale er B-livsenhederne (molekylerne og ionerne) ikke så stærkt indkapslede i A-livsenheder (cellestrukturerne), og i modent frugtkød næsten ikke. Den allerhøjeste føde her på jorden, er således modent frugtkød, idet der heri næsten udelukkende er B-livsenheder (B-livsenhederne skal jo ikke dræbes for at fordøjes, som
A-livsenhederne). Denne føde er den ideelle for det fuldtudviklede, rigtige menneske. Da jordmennesket endnu ikke er fuldt udviklet, må det foruden frugtkød også spise grovere vegetabilske produkter som kærner, rodprodukter og bladprodukter. Disse indeholder nogle A-livsenheder, men kun i mindre grad i forhold til animalske produkter. På grund af de tilstedeværende A-livsenheder er det også vigtigt at koge disse produkter. Stegning er mindre velegnet da der dannes uheldige biprodukter.
Martinus viser og forklarer her sit symbolbillede: ”Den ideelle fødes vibrationer”, og kommer med nogle vejledende bemærkninger for den der vil lægge sin kost om til at være ren vegetarisk.
Martinus slutter med nogle betragtninger om bedøvende, berusende og stimulerende nydelsesmidler.
1 12
1 Kosmos 1933 01 04 006008 fortolkning af "livets bog". - fortalen. 3. Afsnit, fortsættes.
Her gennemgår Martinus bl. a. forsidesymbolet til "Livets bog".
1 13
1 Kosmos 1933 01 05 001005 den ideelle føde. 2. Afsnit, fortsættes. 1 15
1 Kosmos 1933 01 05 005008 fortolkning af "livets bog". - fortalen. 4. Afsnit, fortsættes.
Hjernecentre, bølgelængder, "Den hellige ånd", "Kosmisk bevidsthed".
1 16
1 Kosmos 1933 01 06 001004 den ideelle føde. 3. Afsnit, fortsættes. 1 18
1 Kosmos 1933 01 06 004006 fortolkning af "livets bog". - fortalen. 5. Afsnit, fortsættes. 1 19
1 Kosmos 1933 01 07 001005 den ideelle føde. 4. Afsnit, fortsættes. 1 20
1 Kosmos 1933 01 08 001004 den ideelle føde. 5. Afsnit, fortsættes. 1 21
1 Kosmos 1933 01 08 005007 fortolkning af "livets bog". - fortalen. 6. Afsnit, fortsættes. Fortsættes dog ikke alligevel.
Her afsluttes denne række indlæg som overvejende har været en uddybning af situationen omkring Martinus kosmiske sansers opståen og de evner han derved kom i besiddelse af. Martinus skriver i en kort kommentar i Kosmos 1934 årgang 02 hefte 05 side 78 hvorfor artikelserien ikke fortsætter.
1 22
1 Kosmos 1933 01 09 006011 den ideelle føde. 6. Afsnit, fortsættes.
Her gennemgår Martinus sit symbol over "Livsenhedsprincippet i verdensaltet".
1 24
1 Kosmos 1934 02 01 001005 ved årsskiftet. Her viser og gennemgår Martinus sit symbolbillede: "ELSKER HVERANDRE !" som også ses på forsiden af denne literaturoversigt. 1 25
1 Kosmos 1934 02 01 005008 den ideelle føde. 7. Afsnit, fortsættes. 1 26
1 Kosmos 1934 02 02 017025 den ideelle føde. 8. Afsnit. Afsluttes her.
Her gennemgår Martinus sit symbol over "Den ideelle ernærings vibrationer"
Artikelserien slutter her, og udgives som bog nr 5 i serien af småbøger.
1 27
1 Kosmos 1934 02 03 033039 påske. 1. Afsnit, fortsættes.
Martinus gennemgår påskedramaet, og forklarer dramaet og dets konsekvenser for mennesket ud fra den "Åndsvidenskabelige" synsvinkel der er helt forskellig fra den kristne fortolkning af dramaet.
1 28
1 Kosmos 1934 02 04 049061 påske. 2. Afsnit. Afsluttes her.
De to artikler afsluttes her og trykkes samlet i bog nr. 2 i serien af småbøger.
1 29
1 Kosmos 1934 02 05 065070 bisættelse. 1. Afsnit, fortsættes.
Her begyndes en artikelserie på 15 afsnit der samles og udgives i bogform under denne titel.
1 30
1 Kosmos 1934 02 06 081087 bisættelse. 2. Afsnit, fortsættes. 1 31
1 Kosmos 1934 02 07 097101 bisættelse. 3. Afsnit, fortsættes.
I dette afsnit gennemgår Martinus sit symbol "Korsets tegn" der viser den materielle videnskabs horisontale spændvidde og den åndelige videnskabs vertikale spændvidde.
1 32
1 Kosmos 1934 02 08 113118 bisættelse. 4. Afsnit, fortsættes. 1 34
1 Kosmos 1934 02 09 129133 bisættelse. 5. Afsnit, fortsættes. 1 35
1 Kosmos 1934 02 10 145151 bisættelse. 6. Afsnit, fortsættes. 1 36
1 Kosmos 1934 02 11 161172 omkring min fortolkning af livets store analyser. Martinus taler her om "Intelligenserfaringer" og "Følelseserfaringer" som grundlag for at forstå hans budskaber. Han opfordrer til at man analyserer det han siger, så det ikke bliver en trossag, og påpeger at det ikke skal være grundlag for dannelse af en religion eller sekt. Ethvert individ skal have sin fulde frihed til at forske søge og finde lys hvor lys er at finde. 1 37
1 Kosmos 1934 02 12 177181 bisættelse. 7. Afsnit, fortsættes. 1 38
1 Kosmos 1935 03 01 001006 bisættelse. 8. Afsnit, fortsættes. 1 39
1 Kosmos 1935 03 02 017024 bisættelse. 9. Afsnit, fortsættes.
Her gennemgår Martinus sit symbolbillede "Det levende væsens sanseevne" (symbol nr. 31).
1 40
1 Kosmos 1935 03 03 033037 bisættelse. 10. Afsnit, fortsættes. 1 41
1 Kosmos 1935 03 04 049055 bisættelse. 11. Afsnit, fortsættes. 1 43
1 Kosmos 1935 03 05 065071 bisættelse. 12. Afsnit, fortsættes. 1 44
1 Kosmos 1935 03 06 081088 bisættelse. 13. Afsnit, fortsættes. 1 45
1 Kosmos 1935 03 07 097102 bisættelse. 14. Afsnit, fortsættes. 1 46
1 Kosmos 1935 03 08 113122 bisættelse. 15. Afsnit. Afsluttes her.
Hermed afsluttes artikelserien "Bisættelse". Den udgives samlet i bogform (180 sider).
1 47
1 Kosmos 1935 03 09 129135 logik. 1. Afsnit, fortsættes.
Her begynder artikelserien "Logik" der har 26 afsnit, og sluttelig udgives samlet i bogform.
1 49
1 Kosmos 1935 03 10 145151 logik. 2. Afsnit, fortsættes. 1 50
1 Kosmos 1935 03 11 161168 logik. 3. Afsnit, fortsættes. 1 51
1 Kosmos 1935 03 12 177181 logik. 4. Afsnit, fortsættes. 1 52
1 Kosmos 1936 04 01 001007 logik. 5. Afsnit, fortsættes. 1 55
1 Kosmos 1936 04 02 017022 logik. 6. Afsnit, fortsættes. 1 56
1 Kosmos 1936 04 03 033039 logik. 7. Afsnit, fortsættes. 1 57
1 Kosmos 1936 04 04 049060 omkring min missions fødsel. Martinus redegør for hvordan han fik kosmisk bevidsthed, og diskuterer forskellige mennesketypers mulige syn på og tvivl på autoriteten i hans budskab.
Udgivet som bog i 1942 og udgivet som bog nr 4 i serien af småbøger i 1988. Bogteksterne er dog lidt redigeret i forhold til den oprindelige artikel.
1 59
1 Kosmos 1936 04 05 065069 logik. 8. Afsnit, fortsættes. 1 60
1 Kosmos 1936 04 06 081086 logik. 9. Afsnit, fortsættes. 1 61
1 Kosmos 1936 04 06 091091 flagets struktur. Martinus beskriver flagfigurens symbolik, symbol nr. 42 "Flagets struktur". 1 63
1 Kosmos 1936 04 07 097102 logik. 10. Afsnit, fortsættes. 1 64
1 Kosmos 1936 04 08 113122 logik. 11. Afsnit, fortsættes. 1 65
1 Kosmos 1936 04 09 129137 logik. 12. Afsnit, fortsættes.
Her omtaler Martinus bl. a. Sfinksens mysterium. Sfinksen er symbolet for det jordiske menneskes kosmiske analyse. Med 1 billede.
1 67
1 Kosmos 1936 04 10 145151 logik. 13. Afsnit, fortsættes.
Her gennemgår Martinus symbol nr. 36 "Det evige livs struktur", under titlen "Paradisets have" og "Udviklingsspiralen".
1 69
1 Kosmos 1936 04 11 161167 logik. 14. Afsnit, fortsættes. 1 70
1 Kosmos 1936 04 12 177184 logik. 15. Afsnit, fortsættes. 1 71
1 Kosmos 1937 05 01 001007 logik. 16. Afsnit, fortsættes. 1 73
1 Kosmos 1937 05 02 013020 logik. 17. Afsnit, fortsættes. 1 74
1 Kosmos 1937 05 03 025031 logik. 18. Afsnit, fortsættes. 1 77
1 Kosmos 1937 05 04 037043 den kosmiske "udviklingsspiral" og årstiderne. Martinus gennemgår en figur han kalder "Udviklingsspiralen og årstiderne". Denne svarer i princippet til symbol nr. 17 "Reinkarnation, kredsløb og årstider". 1 78
1 Kosmos 1937 05 05 049055 logik. 19. Afsnit, fortsættes. 1 82
1 Kosmos 1937 05 06 061067 logik. 20. Afsnit, fortsættes. 1 84
1 Kosmos 1937 05 07 073076 logik. 21. Afsnit, fortsættes. 1 86
1 Kosmos 1937 05 07 076081 tærskelens vogtere. "Tærskelens vogtere" er det enkelte menneskes ufærdige sider der forhindre at det kommer ind i "Guds rige" så længe det er ufærdigt. Martinus bruger som eks. Judas situation da han "forrådte" Kristus, hvilket Judas ikke gjorde af ondskab men af uvidenhed. 1 87
1 Kosmos 1937 05 08 085090 logik. 22. Afsnit, fortsættes. 1 88
1 Kosmos 1937 05 08 092095 moralsk uddannelse. Det er gennem lidelse af enhver art og de ubehageligheder man udsættes for at man udvikles. "I den kosmiske verdensplan står lidelsen som udgørende det eneste middel, ved hvilket visdommen kan blive til kendsgerning" 1 89
1 Kosmos 1937 05 09 097103 logik. 23. Afsnit, fortsættes. 1 91
1 Kosmos 1937 05 10 109113 logik. 24. Afsnit, fortsættes.
Heri gennemgår Martinus sit symbol nr. 7 "Livsenhedsprincippet"
1 92
1 Kosmos 1937 05 10 113115 partiskhed. Martinus påpeger her at det uudviklede menneskes partiskhed er bestemt af dets økonomiske interesser. 1 93
1 Kosmos 1937 05 11 121126 logik. 25. Afsnit, fortsættes. 1 94
1 Kosmos 1937 05 12 133143 logik. 26. Afsnit. Afsluttes her.
Her afslutter Martinus sin artikelserie "Logik". Artiklerne udgives samlet i bogen Logik, 270 sider.
1 95
1 Kosmos 1938 06 01 001006 gavekultur. 1. Afsnit, fortsættes. 1 97
1 Kosmos 1938 06 02 013023 gavekultur. 2. Afsnit, fortsættes. 1 98
1 Kosmos 1938 06 03 025027 gavekultur. 3. Afsnit. Afsluttes her.
Artikelserien slutter her og artiklerne udgives samlet i bog nr. 12 i serien af småbøger.
1 99
1 Kosmos 1938 06 04 037044 den længst levende afgud. 1. Afsnit, fortsættes. 1 101
1 Kosmos 1938 06 05 049055 den længst levende afgud. 2. Afsnit, fortsættes.
Her gengiver og kommenterer Martinus også, som apropos til emnet, et par meget fordømmende avisartikler som er skrevet om hans virke.
1 102
1 Kosmos 1938 06 06 061066 den længst levende afgud. 3. Afsnit, fortsættes. 1 104
1 Kosmos 1938 06 07 073077 den længst levende afgud. 4. Afsnit, fortsættes. 1 105
1 Kosmos 1938 06 08 085089 den længst levende afgud. 5. Afsnit, fortsættes. 1 106
1 Kosmos 1938 06 09 097103 den længst levende afgud. 6. Afsnit, fortsættes. 1 108
1 Kosmos 1938 06 10 109116 den længst levende afgud. 7. Afsnit, fortsættes. 1 110
1 Kosmos 1938 06 11 121126 den længst levende afgud. 8. Afsnit. Afsluttes her.
Artikelserien afsluttes her, og bliver samlet udgivet i bogform som bog nr. 7 i serien af småbøger.
1 111
1 Kosmos 1938 06 11 128132 logik. Den 1. December 1938 udsendes artikelserien "Logik" i bogform. Her gives indledningen og indholdsfortegnelsen til bogen. 1 113
1 Kosmos 1938 06 12 133140 dommedag. En gennemgang af hvad man skal forstå ved bibelens udsagn om "Dommedag". 1 114
1 Kosmos 1941 09 01 195198 omkring min skabelse af "Livets bog". 1. afsnit, fortsættes. 1 125
1 Kosmos 1941 09 02 202205 omkring min skabelse af "Livets bog". 2. Afsnit, fortsættes. 1 126
1 Kosmos 1941 09 03 211213 omkring min skabelse af "Livets bog". 3. Afsnit, fortsættes. 1 127
1 Kosmos 1941 09 04 117119 omkring min skabelse af "Livets bog". 4. Afsnit, fortsættes. 1 128
1 Kosmos 1941 09 05 001005 omkring min skabelse af "Livets bog". 5. Afsnit, fortsættes. 1 129
1 Kosmos 1941 09 06 009012 omkring min skabelse af "Livets bog". 6. Afsnit, fortsættes. 1 131
1 Kosmos 1941 09 08 025028 omkring min skabelse af "Livets bog". 7. Afsnit, fortsættes. 1 133
1 Kosmos 1941 09 09 033034 omkring min skabelse af "Livets bog". 8. Afsnit, fortsættes. 1 134
1 Kosmos 1941 09 10 041042 omkring min skabelse af "Livets bog". 9. Afsnit, fortsættes. 1 135
1 Kosmos 1941 09 11 049051 omkring min skabelse af "Livets bog". 10. Afsnit, fortsættes. 1 136
1 Kosmos 1941 09 12 057058 omkring min skabelse af "Livets bog". 11. Afsnit, fortsættes. 1 137
1 Kosmos 1942 10 01 065066 omkring min skabelse af "livets bog". 12. Afsnit, fortsættes. 1 140
1 Kosmos 1942 10 02 073075 omkring min skabelse af "livets bog". 13. Afsnit, fortsættes. 1 141
1 Kosmos 1942 10 03 081082 omkring min skabelse af "livets bog". 14. Afsnit. Afsluttes her. 1 142
1 Kosmos 1945 13 05 121126 freden. 1. Afsnit, fortsættes. 1 156
1 Kosmos 1945 13 06 129133 freden. 2. Afsnit, fortsættes. 1 157
1 Kosmos 1945 13 07 137141 freden. 3. Afsnit, fortsættes 1 158
1 Kosmos 1945 13 08 145150 freden. 4. Afsnit, fortsættes. 1 159
1 Kosmos 1945 13 10 161165 freden. 5. Afsnit. Afsluttes her. 1 161
1 Kosmos 1947 15 01 003012 mellem to verdensepoker. 1. Afsnit, fortsættes.
Undertitel: "Fra materialisme til ånd".
Siderne er 3 - 4 og 11 - 12.
1 169
1 Kosmos 1947 15 02 003011 mellem to verdensepoker. 2. Afsnit, fortsættes.
Undertitel:"Livsoplevelsens kulkulmination".
Siderne er 3 - 4 og 11 - 11.
1 170
1 Kosmos 1947 15 03 003011 mellem to verdensepoker. 3. Afsnit, fortsættes.
Undertitel: "Grænsepælen mellem døden og livet".
Siderne er 3 - 4 og 11.
1 172
1 Kosmos 1947 15 04 003005 mellem to verdensepoker. 4. Afsnit, fortsættes.
Undertitel: "Kredsløbsprincippet i og udenfor livet".
1 173
1 Kosmos 1947 15 05 003005 mellem to verdensepoker. 5. Afsnit, fortsættes.
Undertitel: "Kredsløbsprincippet i og udenfor livet".
1 174
1 Kosmos 1947 15 06 003006 mellem to verdensepoker. 6. Afsnit. Afsluttes her.
Undertitel: "Kredsløbsprincippet i og udenfor livet".
1 175
1 Kosmos 1947 15 07 003012 åndsvidenskabens nødvendighed. 1. Afsnit, fortsættes.
Siderne er 3 - 4 og 11 - 12.
1 176
1 Kosmos 1947 15 08 003013 åndsvidenskabens nødvendighed. 2. Afsnit, fortsættes.
Siderne er 3 - 6 og 12 - 13.
1 177
1 Kosmos 1948 16 01 003015 menneskeheden og verdensbilledet. 1. Afsnit, fortsættes.
Siderne er 3 - 6 og 15.
Undertitel: Når religion og statsstyrelse adskilles.
1 178
1 Kosmos 1948 16 02 003005 menneskeheden og verdensbilledet. 2. Afsnit, fortsættes.
Undertitel:"Den organiske kommunisme".
1 180
1 Kosmos 1948 16 03 003013 menneskeheden og verdensbilledet. 3. Afsnit, fortsættes.
Siderne er 3 - 4 og 12 - 13.
Undertitel: "Det er ikke "mennesket" I mennesket, men "dyret" I mennesket man behøver at frygte.
1 181
1 Kosmos 1948 16 04 003008 menneskeheden og verdensbilledet. 4. Afsnit, fortsættes.
Siderne er 3 og 7 - 8.
Undertitel: Verdensgenløsningens mission af idag.
1 182
1 Kosmos 1948 16 05 003013 menneskeheden og verdensbilledet. 5. Afsnit, fortsættes.
Siderne er 3 - 5 og 13.
Undertitel: Verdensgenløsningens mission af idag.
1 183
1 Kosmos 1948 16 06 003008 menneskeheden og verdensbilledet. 6. Afsnit, fortsættes.
Siderne er 3 og 7 - 8.
Undertitel: Den materialistiske videnskabs åndelige kapitulation.
1 185
1 Kosmos 1948 16 07 003005 menneskeheden og verdensbilledet. 7. Afsnit, fortsættes.
Undertitel: Nydelsen af kundskabens træ er sket fyldest.
1 186
1 Kosmos 1948 16 08 003005 menneskeheden og verdensbilledet. 8. Afsnit, fortsættes.
Undertitel: "Man kan ikke finde livsmysteriets løsning ved metoder, der jager livet på flugt".
1 187
1 Kosmos 1948 16 09 003010 menneskeheden og verdensbilledet. 9. Afsnit, fortsættes.
Siderne er 3 - 4 og 9 - 10.
Undertitel: "Det udødelige jeg".
1 188
1 Kosmos 1948 16 09 011012 samvete. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag af Martinus på svensk.
1 189
1 Kosmos 1948 16 10 003010 menneskeheden og verdensbilledet. 1o. Afsnit, fortsættes.
Siderne er 3 - 5 og 9 - 10.
Undertitel: "Den usynlige hersker bag verdensaltet".
1 190
1 Kosmos 1948 16 10 011012 samvete. 2. Afsnit, fortsættes. 1 191
1 Kosmos 1948 16 11 003012 menneskeheden og verdensbilledet. 11. Afsnit, fortsættes.
Siderne er 3 - 5 og 10 - 12.
Undertitel: "Kristus og åndsvidenskaben".
1 192
1 Kosmos 1948 16 12 003014 menneskeheden og verdensbilledet. 12. Afsnit. Afsluttes her.
Undertitel: "Det evige verdensbillede".
1 193
1 Kosmos 1949 17 01 013014 samvete. 3. Afsnit, fortsættes. 1 194
1 Kosmos 1949 17 02 033035 samvete. 4. Afsnit, fortsættes. 1 195
1 Kosmos 1949 17 03 058060 samvete. 5. Afsnit, fortsættes. 1 196
1 Kosmos 1949 17 04 068069 samvete. 6. Afsnit. Foredraget afsluttes her. 1 197
1 Kosmos 1949 17 05 081085 den sekundære og den primære opstandelse. 1. Afsnit, fortsættes.
Artikelen handler om jesu opstandelse af graven.
1 199
1 Kosmos 1949 17 05 099100 mentala fängsel 1. Afsnit, fortsættes. 1 200
1 Kosmos 1949 17 06 101106 den sekundære og den primære opstandelse. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 201
1 Kosmos 1949 17 06 119120 mentala fängsel. 2. Afsnit, fortsættes. 1 202
1 Kosmos 1949 17 07 138139 mentala fängsel. 3. Afsnit, fortsættes. 1 203
1 Kosmos 1949 17 09 176180 mentala fängsel. 4. Afsnit, fortsættes. 1 204
1 Kosmos 1949 17 10 195200 mentala fängsel. 5. Afsnit. Afsluttes her. 1 205
1 Kosmos 1950 18 01 002007 ved årsskiftet. Denne artikel er et genoptryk fra Kosmos, januar 1934. 1 207
1 Kosmos 1950 18 01 010011 kosmisk bevidsthed. 1. Afsnit, fortsættes.
Artikelen har sin egen sidenummerering fra side 1 - 20. Artiklen indgår også I bog nr. 10.
1 208
1 Kosmos 1950 18 01 019020 bönens mysterium. 1. Afsnit, fortsættes.
Artiklen er på dansk "Bønnens mysterium", her oversat til svensk.
1 209
1 Kosmos 1950 18 02 030031 kosmisk bevidsthed. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her side 21 - 39.
1 210
1 Kosmos 1950 18 02 039040 bönens mysterium. 2. Afsnit, fortsættes. 1 211
1 Kosmos 1950 18 03 050051 mental suverænitet. 1. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her side 1 - 20.
1 212
1 Kosmos 1950 18 03 059060 bönens mysterium. 3. Afsnit, fortsættes. 1 213
1 Kosmos 1950 18 04 070071 mental suverænitet. 2. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering her siderne 21 - 40.
1 214
1 Kosmos 1950 18 04 078079 bönens mysterium. 4. Afsnit, fortsættes. 1 215
1 Kosmos 1950 18 05 090091 mental suverænitet. 3. Afsnit. Afsluttes her.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 41 - 56.
1 216
1 Kosmos 1950 18 05 098100 bönens mysterium. 5. Afsnit, fortsættes. 1 217
1 Kosmos 1950 18 06 101104 hinsides dødsfrygten. 1. Afsnit, fortsættes. 1 218
1 Kosmos 1950 18 06 110111 menneskeheden og verdensbilledet. 1. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 1 - 20.
1 219
1 Kosmos 1950 18 06 119120 bönens mysterium. 6. Afsnit, fortsættes. 1 220
1 Kosmos 1950 18 07 121127 hinsides dødsfrygten. 2. Afsnit, fortsættes. 1 221
1 Kosmos 1950 18 07 132133 menneskeheden og verdensbilledet. 2. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 21 - 52.
1 222
1 Kosmos 1950 18 09 145149 hinsides dødsfrygten. 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 223
1 Kosmos 1950 18 09 154155 menneskeheden og verdensbilledet. 3. Afsnit, fortsættets.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 53 - 72.
1 224
1 Kosmos 1950 18 10 174175 menneskeheden og verdensbilledet. 4. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 73 - 92.
1 225
1 Kosmos 1950 18 10 182184 bönens mysterium. 7. Afsnit, fortsættes. 1 226
1 Kosmos 1950 18 11 194195 menneskeheden og verdensbilledet. 5. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 93 - 112.
1 227
1 Kosmos 1950 18 11 201204 bönens mysterium. 8. Afsnit, fortsættes. 1 228
1 Kosmos 1950 18 12 214215 menneskeheden og verdensbilledet. 6. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 113 - 132.
1 229
1 Kosmos 1951 19 01 010011 menneskeheden og verdensbilledet. 7. Afsnit. Afsluttes her.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 133 - 163.
1 230
1 Kosmos 1951 19 02 030031 bisættelse. 1. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 1 - 16.
1 231
1 Kosmos 1951 19 02 035040 bönens mysterium. 9. Afsmit, fortsættes. 1 232
1 Kosmos 1951 19 03 050051 bisættelse. 2. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 17 - 32.
1 233
1 Kosmos 1951 19 03 057060 bönens mysterium. 10. Afsnit, fortsættes. 1 234
1 Kosmos 1951 19 04 070071 bisættelse. 3. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 33 - 48.
1 236
1 Kosmos 1951 19 04 076080 retfærdighed. Martinus gennemgår her hvorfor "Alt er såre godt" selvom mennesker føler at verden omkring dem er meget uretfærdig imod dem. 1 237
1 Kosmos 1951 19 05 081084 ud af mørket. 1. Afsnit af et pinseforedrag. Fortsættes. 1 238
1 Kosmos 1951 19 05 090091 bisættelse. 4. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 49 - 64.
1 240
1 Kosmos 1951 19 05 098100 bönens mysterium. 11. Afsnit, fortsættes. 1 241
1 Kosmos 1951 19 07 101106 ud af mørket. 2. Afsnit. Foredraget afsluttes her. 1 242
1 Kosmos 1951 19 07 110111 bisættelse. 5. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 65 - 80.
1 243
1 Kosmos 1951 19 09 121123 kan man leve uden gud ? 1. Afsnit, fortsættes. 1 244
1 Kosmos 1951 19 09 128129 bisættelse. 6. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 81 - 96.
1 245
1 Kosmos 1951 19 10 137143 kan man leve uden gud ? 2. Afsnit. Artikelen afsluttes her. 1 247
1 Kosmos 1951 19 10 144145 bisættelse. 7. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 97 - 112.
1 248
1 Kosmos 1951 19 11 160161 bisættelse. 8. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 113 - 128.
1 250
1 Kosmos 1951 19 12 176177 bisættelse. 9. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 129 - 144.
1 252
1 Kosmos 1952 20 01 002003 hinsides døden og det fysiske plan. Referat af Martinus' foredrag I studenterforeningen den 14. November 1951. 1 254
1 Kosmos 1952 20 01 004006 den højeste ild eller seksuelle mysterium. Referat af Martinus' foredrag I studenterforeningen den 10. December 1951 1 255
1 Kosmos 1952 20 01 008009 bisættelse. 10. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 145 - 160.
1 256
1 Kosmos 1952 20 01 016016 bönens mysterium. 12. Afsnit, fortsættes. 1 257
1 Kosmos 1952 20 02 024025 bisættelse. 11. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 161 - 176.
1 258
1 Kosmos 1952 20 02 028032 indvielse. Referat af Martinus' foredrag I studenterforeningen den 14. Januar 1952. 1 259
1 Kosmos 1952 20 03 033037 den kommende nye verdenskultur. Referat af Martinus' foredrag I studenterforeningen den 18. Februar 1952. 1 260
1 Kosmos 1952 20 03 040041 bisættelse. 12. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 177 - 192.
1 261
1 Kosmos 1952 20 04 056057 bisættelse. 13. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 193 - 208.
1 262
1 Kosmos 1952 20 04 062064 bönens mysterium. 13. Afsnit, fortsættes.
Jeg kan ikke se nogen fortsættelse af artiklen.
1 263
1 Kosmos 1952 20 05 065068 vejen til freden. 1. Afsnit, fortsættes. 1 264
1 Kosmos 1952 20 05 072073 bisættelse. 14. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 209 - 224.
1 265
1 Kosmos 1952 20 06 086089 vejen til freden. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 266
1 Kosmos 1952 20 06 088089 bisættelse. 15. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 225 - 240.
1 267
1 Kosmos 1952 20 07 104105 bisættelse. 16. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 241 - 256.
1 269
1 Kosmos 1952 20 08 120121 bisættelse. 17. Afsnit. Afsluttes her.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 257 - 264.
1 271
1 Kosmos 1952 20 09 136137 gavekultur. 1. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 1 - 16.
1 272
1 Kosmos 1952 20 10 152153 gavekultur. 2. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 17 - 32.
1 273
1 Kosmos 1953 21 01 008009 gavekultur. 3. Afsnit. Afsluttes her.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 33 - 46.
1 276
1 Kosmos 1953 21 02 024025 omkring mine kosmiske analyser. 1. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 1 - 16.
1 277
1 Kosmos 1953 21 03 040041 omkring mine kosmiske analyser. 2. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 17 - 32.
1 278
1 Kosmos 1953 21 04 056057 omkring mine kosmiske analyser. 3. Afsnit. Afsluttes her.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 33 - 36.
1 280
1 Kosmos 1953 21 05 072073 vejen til indvielse. 1. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 1 - 16.
1 281
1 Kosmos 1953 21 06 088089 vejen til indvielse. 2. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 17 - 32.
1 282
1 Kosmos 1953 21 07 104105 vejen til indvielse. 3. Afsnit, fortsættes.
Artiklen har sin egen sidenummerering, her siderne 33 - 51.
1 283
1 Kosmos 1953 21 08 113118 vejen ud af dødsfrygten. Martinus beskriver årsagen til dødsfrygten og vejen ud af den. 1 284
1 Kosmos 1953 21 09 129134 juleskibet. Artikel I anledning af julen. 1 286
1 Kosmos 1953 21 09 139150 primitivitet og overtro. 1 288
1 Kosmos 1954 22 01 001005 kulturens skabelse. 1. Afsnit, fortsættes.
Undertitel: "Den moderne verdenskultur".
1 290
1 Kosmos 1954 22 02 017021 kulturens skabelse. 2. Afsnit, fortsættes.
Undertitel: "Primitivitetens epoke".
1 292
1 Kosmos 1954 22 03 033035 kulturens skabelse. 3. Afsnit, fortsættes.
Undertitel: "Lavintellektualitetens epoke I".
1 294
1 Kosmos 1954 22 04 049051 kulturens skabelse. 4. Afsnit, fortsættes. 1 296
1 Kosmos 1954 22 04 049049 forklaring til forsidebilledet. Forsidebilledet på heftet hedder "Påskemorgen på Klint". Skrevet på omslagets side 2 - 4 beskriver Martinus solopgangens symbolske værdi. 1 298
1 Kosmos 1954 22 05 065068 kulturens skabelse. 5. Afsnit, fortsættes 1 299
1 Kosmos 1954 22 06 065068 kulturens skabelse. 6. Afsnit, fortsættes. 1 302
1 Kosmos 1954 22 07 097102 kulturens skabelse. 7. Afsnit, fortsættes. 1 306
1 Kosmos 1954 22 09 130133 kulturens skabelse. 8. Afsnit. Afsluttes her. 1 312
1 Kosmos 1954 22 10 145152 tærskelens vogtere. Genoptryk af foredrag, først trykt I Kosmos, juli 1937. 1 314
1 Kosmos 1967 35 23 001004 guddommens bevidsthedsfornyelse. Foredrag holdt 16/11 1959. 1 318
1 Kosmos 1967 35 25 001008 julestjernen. foredrag holdt julen 1941. 1 319
1 Kosmos 1968 36 03 025028 alt er såre godt. Foredrag holdt 21/9 1947. 1 320
1 Kosmos 1968 36 04 037041 korsets tegn. 1. Afsnit, fortsættes. 1 321
1 Kosmos 1968 36 05 049052 korsets tegn. 2. Afsnit, fortsættes. 1 322
1 Kosmos 1968 36 06 061064 korsets tegn. 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 323
1 Kosmos 1968 36 07 073076 syndernes forladelse. 1. Afsnit, fortsættes. 1 324
1 Kosmos 1968 36 08 085087 syndernes forladelse. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Undertitel: "Den fortabte søn".
Foredrag holdt sommeren 1941.
1 325
1 Kosmos 1968 36 09 097100 frihed - frigjorthed og fred. 1. Afsnit, fortsættes. 1 326
1 Kosmos 1968 36 10 109112 frihed - frigjorthed og fred. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt I oktober 1940.
1 327
1 Kosmos 1968 36 12 133136 menneskets mentale kortslutninger. 1. Afsnit, fortsættes.
Undertitel: "Væsenets kosmiske struktur".
1 328
1 Kosmos 1968 36 13 145149 menneskets mentale kortslutninger. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Undertitel: "Væsenets evne til nedbrydning og opbygning".
Foredrag holdt 17/10 1960.
1 330
1 Kosmos 1968 36 14 157161 livskraftens oprindelse. 1. Afsnit, fortsættes. 1 331
1 Kosmos 1968 36 16 169173 livskraftens oprindelse. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt 21/2 1954.
1 332
1 Kosmos 1968 36 17 181184 svar på et brev fra en syg. Martinus svarbrev gengives her I sin fulde ordlyd. 1 333
1 Kosmos 1968 36 18 193197 hvorfor lever menneskene I en overdimensioneret frygt ? Foredrag holdt den 3/5 1953. 1 334
1 Kosmos 1968 36 19 205209 korrespondancen mellem det fysiske og det psykiske plan. 1. Afsnit, fortsættes. 1 335
1 Kosmos 1968 36 20 217221 korrespondancen mellem det fysiske og det psykiske plan. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt den 13/11 1949.
1 336
1 Kosmos 1968 36 21 229236 vejen til den sande lykke. Foredrag holdt den 6/7 1947. 1 337
1 Kosmos 1968 36 22 241245 to slags sult. Foredrag holdt den 28/6 1948. 1 338
1 Kosmos 1968 36 25 277280 dom og beskyttelse. 1. Afsnit, fortsættes. 1 340
1 Kosmos 1968 36 26 289291 dom og beskyttelse. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt 16/11 1947.
1 341
1 Kosmos 1969 37 01 003006 partikler, tomrum og tankekraft. 1. Afsnit, fortsættes. 1 343
1 Kosmos 1969 37 02 015019 partikler, tomrum og tankekraft. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt den 22/7 1968.
1 345
1 Kosmos 1969 37 04 039042 livs modet. 1. Afsnit, fortsættes. 1 346
1 Kosmos 1969 37 05 051054 livs modet. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt den 1/4 1941.
1 347
1 Kosmos 1969 37 14 159163 menneskeheden og jorden på vej mod den kosmiske indvielse. Foredrag holdt 11/4 1960. 1 349
1 Kosmos 1969 37 22 259264 ægteskabet og alkærligheden. 1. Afsnit, fortsættes. 1 352
1 Kosmos 1969 37 23 272275 ægteskabet og alkærligheden. 2. Afsnit, fortsættes. 1 353
1 Kosmos 1969 37 24 279283 ægteskabet og alkærligheden. 3. Afsnit, fortsættes. 1 354
1 Kosmos 1969 37 25 291298 ægteskabet og alkærligheden. 4. Afsnit. Artikelen afsluttes her. 1 355
1 Kosmos 1969 37 26 303307 ved årsskiftet. Første gang trykt I Kosmos januar 1934. 1 356
1 Julekosmos 1956 24 01 003009 på kærlighedens alter. 1 362
1 Julekosmos 1957 25 01 005012 udødelighed. 1 363
1 Julekosmos 1958 26 01 003097 vejen til paradis. Siderne er 3 - 10 og 87 - 97. 1 367
1 Julekosmos 1959 27 01 003011 menneskeheden eet med gud. 1 369
1 Julekosmos 1961 29 01 003010 verdenssituationen og "guds billede" 1 372
1 Julekosmos 1962 30 01 003007 tiden, rummet, evigheden og udødeligheden. 1 374
1 Julekosmos 1963 31 01 003015 et glimt fra verdensgenløsningen. 1 378
1 Julekosmos 1964 32 01 003008 den første julesang på jorden. 1 380
1 Julekosmos 1965 33 01 003007 tre slags skæbne. 1 381
1 Julekosmos 1966 34 01 003016 de kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen. 1 384
1 Julekosmos 1967 35 01 001095 to slags kærlighed. Siderne er 1 - 6 og 60 - 95. 1 386
1 Kosmos 1970 38 03 031034 ånd og elektricitet. 1. Afsnit, fortsættes. 1 387
1 Kosmos 1970 38 04 043047 ånd og elektricitet. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt 25/4 1960.
1 388
1 Kosmos 1970 38 19 223229 tiden, et åndeligt rum. Foredrag holdt den 7/1 1945. 1 393
1 Kosmos 1970 38 20 235240 nydelsen af kundskabens træ. 1 394
1 Kosmos 1970 38 25 303307 det faste punkt og bevægelsen. Foredrag holdt 1/9 1946. 1 396
1 Kosmos 1971 39 01 003005 natbevidstheden og paradiset. 1. Afsnit, fortsættes. 1 397
1 Kosmos 1971 39 02 015018 natbevidstheden og paradiset. 2. Afsnit. Artikelen afsluttes her. 1 398
1 Kosmos 1971 39 06 067083 bevidstheden og lykken. Siderne er 67 - 69 og 83. 1 399
1 Kosmos 1971 39 08 099104 falske profeter og falske kristus. Siderne er 99 - 100 og 104. 1 401
1 Kosmos 1971 39 09 111114 hvordan modarbejder man sin mørke skæbne ? 1 402
1 Kosmos 1971 39 10 123127 hvad er fjendskab ? 1 403
1 Kosmos 1971 39 11 135138 fader- og sønnebevidstheden. 1 404
1 Kosmos 1971 39 12 147151 den hellige ånd. 1 405
1 Kosmos 1971 39 13 159163 livets kartotek. 1 406
1 Kosmos 1971 39 14 171178 en verdenskulturs undergang. 1 407
1 Kosmos 1971 39 16 191196 stoffets tilblivelse og opløsning. 1 408
1 Kosmos 1971 39 17 203207 døende kulturfaktorer. 1 409
1 Kosmos 1971 39 18 215219 den tabte horisont. 1 411
1 Kosmos 1971 39 19 227231 guddommen og livsmodet. 1 412
1 Kosmos 1971 39 20 239243 nationalisme og internationalisme. Foredrag holdt den 30/11 1947. 1 413
1 Kosmos 1971 39 21 251255 nervesammenbrud og religion. 1 414
1 Kosmos 1971 39 22 263267 den menneskelige arbejdsevne. 1 415
1 Kosmos 1971 39 23 275279 hvad er døden ? 1 416
1 Kosmos 1971 39 24 287292 jordmenneskenes skytsengel nummer et. 1. Afsnit, fortsættes. 1 417
1 Kosmos 1971 39 25 299304 jordmenneskenes skytsengel nummer et. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Artiklen er baseret på 3 foredrag holdt I april 1949.
1 418
1 Kosmos 1971 39 26 311314 overtroens skygge. 1 419
1 Kosmos 1972 40 01 003007 livskraft og viljeføring. 1 420
1 Kosmos 1972 40 03 027031 dyr, mennesker og engle. 1 421
1 Kosmos 1972 40 04 039042 hjertets dannelse. 1 422
1 Kosmos 1972 40 05 051055 kristus og verdensbilledet. 1 423
1 Kosmos 1972 40 06 063067 menneskehedens kærlighedshunger. 1 424
1 Kosmos 1972 40 07 075079 hvile. 1 425
1 Kosmos 1972 40 08 087091 proletarbevidsthed og kongebevidsthed. 1 426
1 Kosmos 1972 40 09 099103 den kosmiske læreanstalt. 1 427
1 Kosmos 1972 40 10 111114 giv kejseren hvad kejserens er og gud hvad guds er. 1 428
1 Kosmos 1972 40 11 123127 gennem skærsilden. 1 429
1 Kosmos 1972 40 12 135139 ægteskabet. 1 430
1 Kosmos 1972 40 13 147151 livets aksehældning. 1 431
1 Kosmos 1972 40 14 159163 jomfrufødslen. 1 432
1 Kosmos 1972 40 16 179183 besættelse. 1 433
1 Kosmos 1972 40 17 191195 hedenskab og kristendom. 1 434
1 Kosmos 1972 40 18 203207 guds sanser. 1 436
1 Kosmos 1972 40 19 215218 fårene og bukkene. 1 437
1 Kosmos 1972 40 20 227236 ægteskabets kredsløb. Foredrag optaget på bånd. 1 438
1 Kosmos 1972 40 21 239243 den mentale kursændring. 1 439
1 Kosmos 1972 40 22 251255 jeg'et og dets egen verden. 1 440
1 Kosmos 1972 40 23 263267 de levende væseners eksistens uden for materien. 1 441
1 Kosmos 1972 40 24 275280 gennem dødens port - søvnen og døden. 1. Afsnit, fortsættes. 1 442
1 Kosmos 1972 40 25 287291 julemysteriet. 1 443
1 Kosmos 1972 40 25 286304 livets mentale vintersolhverv. Siderne er 286 og 300 - 304. 1 444
1 Kosmos 1973 41 01 003007 gennem dødens port - søvnen og døden. 2. Afsnit. Fortsættes. 1 445
1 Kosmos 1973 41 02 019022 gennem dødens port - søvnen og døden. 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 446
1 Kosmos 1973 41 03 031034 når man spiller hasard med livet. 1 449
1 Kosmos 1973 41 04 043047 fysisk og åndelig oplevelse. 1 450
1 Kosmos 1973 41 05 055058 om at være "et med faderen". 1 451
1 Kosmos 1973 41 06 067071 to verdener. 1 452
1 Kosmos 1973 41 07 079083 retfærdighed, behagelighed og kærlighed. 1 453
1 Kosmos 1973 41 08 091095 ydmyghed. 1 454
1 Kosmos 1973 41 09 103107 ordet. 1 455
1 Kosmos 1973 41 10 115119 to livselementer. 1 456
1 Kosmos 1973 41 11 131135 tids- og rumdimensionel sansning og livsmysteriets løsning. 1 458
1 Kosmos 1973 41 12 147151 livsbeskyttelse og livsgaranti. 1 459
1 Kosmos 1973 41 13 163167 frigørelse af flokbevidstheden. 1 463
1 Kosmos 1973 41 14 175179 hvad er livet ? 1 464
1 Kosmos 1973 41 15 187191 jordbunden og den gode sæd. 1 465
1 Kosmos 1973 41 16 199202 et juleeventyr. 1 466
1 Kosmos 1974 42 01 003007 døden og menneskenes tankeverden. 1 467
1 Kosmos 1974 42 02 015019 har mennesket en fri vilje ? 1 468
1 Kosmos 1974 42 03 027031 sanseevnen og den åndelige verden. 1 469
1 Kosmos 1974 42 04 039043 den øverste feltherre. 1 470
1 Kosmos 1974 42 05 051055 det evige livsfundamant. 1 471
1 Kosmos 1974 42 06 063067 den nye sansedimension. 1 472
1 Kosmos 1974 42 07 075078 hvorledes får man kræfter til at tilgive ? 1 473
1 Kosmos 1974 42 08 087092 hvad betyder døden ? 1 474
1 Kosmos 1974 42 09 099103 den hellige ånd. 1 475
1 Kosmos 1974 42 10 111115 moralsk uddannelse. 1 476
1 Kosmos 1974 42 11 123128 bibelen I bibelen. 1. Afsnit, fortsættes. 1 477
1 Kosmos 1974 42 12 135140 bibelen I bibelen. 2. Afsnit, fortsættes. 1 478
1 Kosmos 1974 42 13 147153 bibelen I bibelen. 3. Afsnit, fortsættes. 1 479
1 Kosmos 1974 42 14 159164 bibelen I bibelen. 4. Afsnit. Artikelen afskuttes her. 1 480
1 Kosmos 1974 42 15 171175 længsel. 1 481
1 Kosmos 1974 42 16 183187 juleaften og nytårsaften. 1 482
1 Kosmos 1975 43 01 003007 samvittighed. 1. Afsnit, fortsættes. 1 483
1 Kosmos 1975 43 02 015019 samvittighed. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 484
1 Kosmos 1975 43 03 027033 den mentale treenighed. 1. Afsnit, fortsættes. 1 485
1 Kosmos 1975 43 04 039044 den mentale treenighed. 2. Afsnit, fortsættes. 1 486
1 Kosmos 1975 43 05 051057 den mentale treenighed. 3. Afsnit, fortsættes. 1 487
1 Kosmos 1975 43 06 063068 den mentale treenighed. 4. Afsnit, fortsættes. 1 488
1 Kosmos 1975 43 07 075082 den mentale treenighed. 5. Afsnit. Afsluttes her. 1 489
1 Kosmos 1975 43 08 087091 har det jordiske menneske en fri vilje ? 1 490
1 Kosmos 1975 43 09 099105 tankens magt. Foredrag holdt 6/7 1941. 1 491
1 Kosmos 1975 43 16 183187 lyset I mørket. 1 495
1 Kosmos 1976 44 01 003007 hvad betyder ønsket om et "glædeligt nytår" ? 1 496
1 Kosmos 1976 44 03 027031 tiden, rummet, evigheden og udødeligheden. Trykt første gang I Julekosmos 1962. 1 497
1 Kosmos 1976 44 04 039046 påskemysteriet. 1. Afsnit, fortsættes. 1 498
1 Kosmos 1976 44 05 051057 påskemysteriet. 2. Afsnit. Foredrag holdt 22/4 1943. 1 499
1 Kosmos 1976 44 07 075079 retfærdighed. Tidligere trykt I Kosmos 1951. 1 500
1 Kosmos 1976 44 09 099103 kan man leve uden gud ? 1. Afsnit, fortsættes. 1 501
1 Kosmos 1976 44 10 111115 kan man leve uden gud ? 2. Afsnit. Afsluttes her.
Først trykt I Kosmos 1964.
1 502
1 Kosmos 1976 44 12 135144 vejen til freden. 1 503
1 Kosmos 1976 44 14 159161 krist og antikrist. Tidligere trykt I Kosmos 1965. 1 506
1 Kosmos 1976 44 16 183187 juleskibet. tidligere trykt I Kosmos 1964. 1 507
1 Kosmos 1977 45 01 003007 vejen ud af dødsfrygten. 1 508
1 Kosmos 1977 45 03 027030 dødsevnen og livsevnen. 1 509
1 Kosmos 1977 45 05 051056 udsigt over evigheden. 1. Afsnit, fortsættes. 1 510
1 Kosmos 1977 45 06 063070 udsigt over evigheden. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 511
1 Kosmos 1977 45 08 087092 tre slags skæbne. Tidligere trykt I Kosmos 1965. 1 512
1 Kosmos 1977 45 10 111115 mikrokosmos. 1. Afsnit, fortsættes. 1 513
1 Kosmos 1977 45 11 123127 mikrokosmos. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Tidligere trykt I Kosmos 1965.
1 514
1 Kosmos 1977 45 13 147150 forsynet. 1. Afsnit, fortsættes. 1 516
1 Kosmos 1977 45 14 159163 forsynet. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Tidligere trykt I Kosmos 1966.
1 517
1 Kosmos 1977 45 16 183189 den første julesang på jorden. Tidligere trykt I Julekosmos 1964. 1 518
1 Kosmos 1978 46 01 003009 tærskelens vogtere. Tidligere trykt I Kosmos 1965. 1 519
1 Kosmos 1978 46 03 027033 den hemmelige magt bag våbnene. 1. Afsnit, fortsættes. 1 520
1 Kosmos 1978 46 04 039045 den hemmelige magt bag våbnene. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt I 1944.
1 521
1 Kosmos 1978 46 06 063066 jeg'et, ånden og legemet. 1. Afsnit, fortsættes. 1 522
1 Kosmos 1978 46 07 075079 det levende væsens evighedslegeme. Tidligere trykt I Kosmos 1967. 1 523
1 Kosmos 1978 46 09 099103 guds ånd over vandene. Tidligere trykt I Kosmos 1967. 1 524
1 Kosmos 1978 46 10 111115 sten, vand, luft og ånd. Tidligere trykt I Kosmos 1967. 1 525
1 Kosmos 1978 46 11 123127 den store frigørelse. Tidligere trykt I Kosmos 1967. 1 526
1 Kosmos 1978 46 14 159162 guddommens bevidsthedsfornyelse. 1 528
1 Kosmos 1978 46 16 183192 julestjernen. Foredrag holdt I julen 1941. 1 529
1 Kosmos 1979 47 02 015019 alt er såre godt. Først trykt I Kosmos 1968. 1 530
1 Kosmos 1979 47 05 051059 frihed - frigjorthed og fred. Tidligere trykt I Kosmos 1968. 1 531
1 Kosmos 1979 47 07 075079 hvad er fjendskab ? 1 532
1 Kosmos 1979 47 09 099103 hvorfor lever menneskene I en overdimensioneret frygt ? Tidligere trykt I Kosmos 1968. 1 533
1 Kosmos 1979 47 12 135140 dom og beskyttelse. 1 535
1 Kosmos 1979 47 16 183188 julens toner. Foredrag holdt den 17/12 1950. 1 538
1 Kosmos 1980 48 01 003006 svar på et brev fra en syg. 1 539
1 Kosmos 1980 48 03 027031 to slags sult. 1 540
1 Kosmos 1980 48 06 063070 menneskets mentale kortslutninger. 1 541
1 Kosmos 1980 48 08 087092 korsets tegn. 1. Afsnit, fortsættes. 1 542
1 Kosmos 1981 49 01 003006 ad livets kongevej. Foredrag holdt den 18/9 1955. 1 543
1 Kosmos 1981 49 03 027036 korrespondancen mellem det fysiske og det psykiske plan. 1 544
1 Kosmos 1981 49 05 051054 orienterende oplysninger angående mit åndelige arbejde. Artikel som Martinus udsendte I 1932. 1 545
1 Kosmos 1981 49 07 075078 det onde" og dets årsag. Foredrag holdt 5/2 1956. 1 546
1 Kosmos 1981 49 09 099107 vejen til den sande lykke. 1 547
1 Kosmos 1981 49 10 111124 kultur. Foredrag holdt 28/4 1942.
Tidligere trykt I Kontaktbreve 1942.
1 548
1 Kosmos 1981 49 16 199200 jul I himlen. 1 554
1 Kosmos 1980 48 09 099105 korsets tegn. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 558
1 Kosmos 1980 48 12 155162 syndernes forladelse. 1 561
1 Kosmos 1980 48 14 179188 livskraftens oprindelse. 1 562
1 Kosmos 1980 48 16 207209 julens toner. Undertitel: "Guds nærhed i mørket". 1 563
1 Kosmos 1982 50 01 003008 omkring min skabelse af livets bog. 1. Afsnit, fortsættes. 1 564
1 Kosmos 1982 50 02 023029 omkring min skabelse af livets bog. 2. Afsnit, fortsættes. 1 565
1 Kosmos 1982 50 03 043048 omkring min skabelse af livets bog. 3. Afsnit, fortsættes. 1 566
1 Kosmos 1982 50 04 063069 omkring min skabelse af livets bog. 4. Afsnit, fortsættes. 1 567
1 Kosmos 1982 50 05 087093 omkring min skabelse af livets bog. 5. Afsnit, fortsættes. 1 570
1 Kosmos 1982 50 06 107110 omkring min skabelse af livets bog. 6. Afsnit. Afsluttes her.
Tidligere trykt I Kosmos 1941 og 1942.
1 572
1 Kosmos 1982 50 07 127132 de kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen. 1. Afsnit, fortsættes. 1 574
1 Kosmos 1982 50 08 143151 de kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Første gang trykt I Kosmos dec. 1966.
1 575
1 Kosmos 1982 50 11 230211 partikler, tomrum og tankekraft. Foredrag holdt den 22/7 1968. 1 577
1 Kosmos 1982 50 12 223226 årstiderne og livets tale. Foredrag holdt 27/5 1956. 1 578
1 Kosmos 1983 51 01 003007 det kosmiske verdensbillede I lommeformat. Foredrag holdt 10/2 1955. 1 579
1 Kosmos 1983 51 02 023029 fortolkning af fortalen til livets bog. 1. Afsnit, fortsættes. 1 581
1 Kosmos 1983 51 03 047056 fortolkning af fortalen til livets bog. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 582
1 Kosmos 1983 51 04 093095 solopgang I klint påskemorgen 1954. Med 1 billede. 1 586
1 Kosmos 1983 51 08 151155 mennesket og dets livskraft. Foredrag holdt 23/10 1955. 1 590
1 Kosmos 1983 51 11 219226 livs modet. tidligere trykt I Kosmos nr 4 og 5 1969. 1 597
1 Kosmos 1983 51 12 243260 det våbenløse verdensrige - eller himmerigets rige. Siderne er 243 - 245 og 260.
Foredrag holdt den 18/3 1956.
1 599
1 Kosmos 1984 52 01 003007 ved årsskiftet. Trykt tidligere I Kosmos januar 1934. 1 601
1 Kosmos 1984 52 02 027031 menneskeheden og jorden på vej mod den kosmiske indvielse. Tidligere trykt I Kosmos nr. 14/15 1969. 1 603
1 Kosmos 1984 52 04 071077 tiden, et åndeligt rum. Tidligere trykt I Kosmos nr. 19, 1970. 1 606
1 Kosmos 1984 52 05 095101 jordmenneskenes skytsengel nummer et. 1. Afsnit, fortsættes. 1 608
1 Kosmos 1984 52 06 119125 jordmenneskenes skytsengel nummer et. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt I april 1949.
1 610
1 Kosmos 1984 52 07 143148 nydelsen af kundskabens træ. Første gang trykt I Kosmos 1970. 1 612
1 Kosmos 1984 52 08 167171 den tabte horisont. Tidligere trykt I Kosmos 1971. 1 614
1 Kosmos 1984 52 09 191195 nervesammenbrud og religion. 1 615
1 Kosmos 1984 52 10 215222 en verdenskulturs undergang. 1 618
1 Kosmos 1984 52 11 239244 den menneskelige arbejdsevne. 1 619
1 Kosmos 1984 52 12 263268 guddommen og livsmodet. 1 621
1 Kosmos 1985 53 01 003008 nationalisme og internationalisme. 1 622
1 Kosmos 1985 53 02 027032 livets kartotek. 1 625
1 Kosmos 1985 53 03 051055 hvad er fjendskab ? 1 626
1 Kosmos 1985 53 04 075080 den hellige ånd. Foredrag holdt I 1954. 1 627
1 Kosmos 1985 53 05 099104 det faste punkt og bevægelsen. Foredrag holdt 1/9 1946. 1 629
1 Kosmos 1985 53 06 119122 hvordan modarbejder man sin mørke skæbne ? Foredrag holdt I 1947. 1 630
1 Kosmos 1985 53 07 139141 falske profeter og falske kristus. 1 631
1 Kosmos 1985 53 08 159162 bevidstheden og lykken. Foredrag holdt 6/11 1955.
Tidligere trykt I Kontaktbrev nr. 20, 1956.
1 632
1 Kosmos 1985 53 09 179184 tids- og rumdimensionel sansning og livsmysteriets løsning. Foredrag holdt 12/12 1948. 1 633
1 Kosmos 1985 53 11 226230 hvorfor lever mennesker I en overdimensioneret frygt ? Foredrag holdt 3/5 1953. 1 636
1 Kosmos 1985 53 12 247252 livets mentale vintersolhverv. Tidligere trykt I Kosmos I 1972. 1 637
1 Kosmos 1986 54 01 003007 den kosmiske læreanstalt. Foredrag holdt 1944. 1 638
1 Kosmos 1986 54 03 043047 menneskehedens kærlighedshunger. Foredrag holdt 9/1 1949. 1 641
1 Kosmos 1986 54 03 057057 martinus syv gyldne leveregler. 1 642
1 Kosmos 1986 54 04 063067 to livselementer. Foredrag holdt 17/7 1949. 1 643
1 Kosmos 1986 54 05 083087 den mentale kursændring. Foredrag holdt 9/8 1948. 1 645
1 Kosmos 1986 54 06 103107 kristus og verdensbilledet. Foredrag holdt 2/4 1950. 1 647
1 Kosmos 1986 54 08 143146 giv kejseren hvad kejserens er og gud hvad guds er. Foredrag holdt 2/3 1952. 1 649
1 Kosmos 1986 54 09 163167 vejen ud af dødsfrygten. Tidligere trykt I Kosmos nr. 8 1953. 1 650
1 Kosmos 1986 54 10 187192 stoffets tilblivelse og opløsning. Foredrag holdt 18/3 1945. 1 652
1 Kosmos 1986 54 11 207217 fysisk og åndelig oplevelse. Siderne er 207 - 210 og 217.
Foredrag holdt 18/4 1950.
1 655
1 Kosmos 1986 54 12 227231 julemysteriet. Foredrag holdt 20/12 1953. 1 658
1 Kosmos 1987 55 01 003007 døende kulturfaktorer. Foredrag holdt 19/10 1952. 1 659
1 Kosmos 1987 55 02 029031 vore sanseevner er under udvikling - sansning uden for tid og rum. 1 661
1 Kosmos 1987 55 03 043050 ånd og elektricitet. Foredrag holdt 25/4 1960. 1 667
1 Kosmos 1987 55 04 063067 hedenskab og kristendom. Foredrag holdt 13/7 1953. 1 670
1 Kosmos 1987 55 05 083086 I overtroens skygge. Foredrag holdt 16/2 1947. 1 671
1 Kosmos 1987 55 07 123141 ægteskabet og alkærligheden. Tidligere trykt I Kosmos nr. 22, 23, 24, 25 1969 1 675
1 Kosmos 1987 55 08 147157 hvad er døden ? Siderne er 147 - 150 og 157.
Foredrag holdt 12/7 1954.
1 676
1 Kosmos 1987 55 09 167170 fader- og sønnebevidstheden. Foredrag holdt 4/5 1947. 1 677
1 Kosmos 1987 55 10 187191 dyr, mennesker og engle. Foredrag holdt 14/12 1952. 1 679
1 Kosmos 1987 55 11 207211 livets aksehældning. Foredrag holdt 25/1 1953. 1 681
1 Kosmos 1987 55 12 227230 et juleeventyr. Foredrag holdt 22/12 1946. 1 684
1 Kosmos 1988 56 01 003014 hvad er livet ? siderne er 3 - 6 og 14. 1 686
1 Kosmos 1988 56 02 023026 livskraft og viljeføring. Foredrag holdt 22/3 1953. 1 688
1 Kosmos 1988 56 02 036038 mennesket har 7 legemer. Genfundet avisudklip dateret 2. August 1932.
Siderne er 36 og 38.
1 690
1 Kosmos 1988 56 03 043054 hjertets dannelse. Siderne er 43 - 46 og 54.
Foredrag holdt 7/12 1947.
1 691
1 Kosmos 1988 56 04 063066 når man spiller hasard med livet. Foredrag holdt 23/1 1955. 1 692
1 Kosmos 1988 56 05 083088 natbevidstheden og paradiset. Første gang trykt I Kosmos nr. 1 og 2 1971. 1 693
1 Kosmos 1988 56 06 103107 ydmyghed. Foredrag holdt 12/3 1944. 1 694
1 Kosmos 1988 56 07 123127 den nye sansedimension. Foredrag holdt 12/7 1948. 1 696
1 Kosmos 1988 56 08 143154 gennem dødens port - søvnen og døden. Foredrag holdt 15, 23, og 30/10 1949. 1 697
1 Kosmos 1988 56 09 163167 jeg'et og dets egen verden. Foredrag holdt 3/11 1947. 1 698
1 Kosmos 1988 56 10 183191 frigørelse af flokbevidstheden. Siderne er 183 - 186 og 191.
Foredrag holdt 21/6 1951.
1 700
1 Kosmos 1988 56 11 203211 jordbunden og den gode sæd. Siderne er 203 - 206 og 211.
Foredrag holdt 17/4 1955.
1 701
1 Kosmos 1988 56 12 223227 juleaften og nytårsaften. Tidligere trykt I Kontaktbrev nr. 26 1960. 1 703
1 Kosmos 1989 57 01 003006 fårene og bukkene. Foredrag holdt 12/9 1947. 1 705
1 Kosmos 1989 57 02 023039 proletarbevidsthed oh kongebevidsthed. Siderne er 23 - 26 og 39.
Foredrag holdt 15/10 1950.
1 707
1 Kosmos 1989 57 03 043058 guds sanser. Siderne er 43 - 46 og 58.
Foredrag holdt 7/11 1948.
1 709
1 Kosmos 1989 57 04 063077 længsel. Siderne er 63 - 66 og 77.
Foredrag holdt den 20/11 1941.
1 710
1 Kosmos 1989 57 05 083094 to verdener. 1 711
1 Kosmos 1989 57 06 103112 ordet. Siderne er 103 - 106 og 112
Foredrag holdt 5/4 1948.
1 712
1 Kosmos 1989 57 07 123127 livsbeskyttelse og livsgaranti. Foredrag holdt 12/4 1948. 1 714
1 Kosmos 1989 57 08 143147 moralsk uddannelse. 1 715
1 Kosmos 1989 57 09 163183 har mennesket en fri vilje ? Siderne er 163 - 166 og 183. 1 716
1 Kosmos 1989 57 10 187203 tankens magt. Siderne er 187 - 192 og 203.
Foredrag holdt 6/7 1941.
1 717
1 Kosmos 1989 57 11 207222 sanseevnen og den åndelige verden. Siderne er 207 - 210 og 222.
Foredrag holdt 2/10 1949.
1 718
1 Kosmos 1989 57 12 227230 lyset I mørket. Foredrag holdt 18/12 1949. 1 720
1 Kosmos 1990 58 01 003016 det evige livsfundament. Siderne er 3 - 6 og 16.
Foredrag holdt 25/2 1951.
1 722
1 Kosmos 1990 58 02 023033 hvad betyder døden ? Siderne er 23 - 27 og 33.
Foredrag holdt 1/8 1958.
1 723
1 Kosmos 1990 58 03 043047 retfærdighed, behagelighed og kærlighed. Foredrag holdt 1/12 1946. 1 724
1 Kosmos 1990 58 04 063067 jomfrufødslen. Tidligere trykt I Kontaktbrev ne 13, 1958. 1 725
1 Kosmos 1990 58 05 083096 samvittighed. Siderne er 83 - 90 og 96.
Foredrag holdt 12/7 1942.
1 727
1 Kosmos 1990 58 06 103105 krist og antikrist. Tidligere trykt I Kosmos 1965. 1 728
1 Kosmos 1990 58 07 125133 sommerlandet. Foredrag holdt 30/5 1954. 1 730
1 Kosmos 1990 58 09 183186 hvorledes får man kræfter til at tilgive ? Foredrag holdt 16/10 1955. 1 732
1 Kosmos 1990 58 10 203206 besættelse. Foredrag holdt 4/12 1949. 1 733
1 Kosmos 1990 58 11 223226 de levende væseners eksistens uden for materien. Foredrag holdt 13/3 1949. 1 736
1 Kosmos 1990 58 12 243247 juleskibet. Tidligere trykt I Kosmos 1964. 1 738
1 Kosmos 1991 59 01 003006 hvile. Foredrag holdt den 29/3 1944 1 740
1 Kosmos 1991 59 02 023028 vejen til freden. Tidligere trykt I Kosmos nr 5 og 6, 1952. 1 741
1 Kosmos 1991 59 03 043053 om mig selv, min mission og dens betydning. Foredrag holdt 17/7 1967. Med 8 billeder. 1 742
1 Kosmos 1991 59 04 063070 forsynet. Tidligere trykt I Kosmos 1966. 1 743
1 Kosmos 1991 59 05 083086 sten, vand, luft og ånd. 1 744
1 Kosmos 1991 59 06 103107 tre slags skæbne. Tidligere trykt I Kosmos 1965. 1 746
1 Kosmos 1991 59 07 123128 tærskelens vogtere. Tidligere trykt I Kosmos 1937. 1 749
1 Kosmos 1991 59 08 143152 kristusprincippet. Martinus sidste foredrag holdt I Falkoner Centeret den 9. august 1980. Med 1 billede. 1 750
1 Kosmos 1991 59 09 163167 gennem skærsilden. Foredrag holdt den 29/10 1944. 1 752
1 Kosmos 1991 59 10 183187 retfærdighed. Tidligere trykt I Kosmos 1951. 1 754
1 Kosmos 1991 59 11 203210 kristensdommens verdensepoke. Foredrag holdt I 1955. 1 755
1 Kosmos 1991 59 12 223228 den første julesang på jorden. Tidligere trykt I Julekosmos 1964. 1 757
1 Kosmos 1992 60 01 003008 tanker ved årsskiftet. Foredrag holdt 5/1 1959. 1 758
1 Kosmos 1992 60 02 023027 ægteskabet. Foredrag holdt 17/7 1942.
Samme foredrag som i Kontaktbrev 1958 angives til 3/2 1946.
1 760
1 Kosmos 1992 60 03 043051 mennesket og dets skæbne. Foredrag holdt I 1959. 1 762
1 Kosmos 1992 60 04 063067 døden og menneskenes tankeverden. Foredrag holdt 13/11 1949. 1 763
1 Kosmos 1992 60 05 083087 den øverste feltherre. Foredrag holdt den 7/1 1951. 1 764
1 Kosmos 1992 60 06 103107 den hellige ånd. Tidligere trykt I Kosmos nr. 3, 1933. 1 765
1 Kosmos 1992 60 09 163171 sansedefekter. Foredrag holdt I 1954. 1 770
1 Kosmos 1992 60 10 183186 dødsevnen og livsevnen. Foredrag holdt 18/1 1953. 1 771
1 Kosmos 1992 60 11 203206 den store frigørelse. Foredrag holdt 6/7 1953. 1 773
1 Kosmos 1992 60 12 223229 julestemning. Foredrag holdt den 19/12 1960. 1 775
1 Kosmos 1993 61 01 003006 guds ånd over vandene. Foredrag holdt 25/4 1960. 1 778
1 Kosmos 1993 61 02 023036 de kosmiske kræfter bag verdensgenløsningen. Tidligere trykt i Kosmos december 1966 og nr. 7 og 8 1982. 1 779
1 Kosmos 1993 61 03 043050 frihed - frigjorthed og fred. Foredrag holdt oktober 1940.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 5 1979.
1 780
1 Kosmos 1993 61 04 063066 jeg'et, ånden og legemet. 1. Afsnit. Foredrag holdt 24/4 1961.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 6 1978. Fortsættes under ny titel: "Det levende væsens evighedslegeme" i Kosmos 1993 årgang 61 hefte 5 side 83 - 86.
1 782
1 Kosmos 1993 61 05 083086 det levende væsens evighedslegeme. 2. Afsnit. Afsluttes her.
1. Afsnit hedder: "Jeg'et, ånden og legemet" trykt i Kosmos nr. 4 1993 side 63 - 66.
1 783
1 Kosmos 1993 61 06 103108 menneskehedens frelse. Foredrag holdt 17/7 1961. 1 784
1 Kosmos 1993 61 07 123126 alt er såre godt. Foredrag holdt den 21/9 1947.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 2 1979.
1 785
1 Kosmos 1993 61 08 143150 kan man leve uden gud ? Tidligere trykt i Kosmos 1951. 1 786
1 Kosmos 1993 61 09 163171 ægteskabets kredsløb. Foredrag holdt 13/6 1960.
Tidliger trykt i Kosmos nr. 20 1972.
1 788
1 Kosmos 1993 61 10 183186 om at være "et med faderen". Foredrag holdt 4/3 1945.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 5 1973.
1 789
1 Kosmos 1993 61 11 203208 dom og beskyttelse. Foredrag holdt 16/11 1947.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 12 1979.
1 791
1 Kosmos 1993 61 12 223227 julens toner. Foredrag holdt 19/12 1950.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 16 1979.
1 793
1 Kosmos 1994 62 01 003007 to slags sult. Foredrag holdt 28/6 1948.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 3 1980.
1 795
1 Kosmos 1994 62 02 023026 guddommens bevidsthedsfornyelse. Foredrag holdt den 16/11 1959
Tidligere trykt i Kosmos nr. 14 1978.
1 796
1 Kosmos 1994 62 03 043046 det onde" og dets årsag. Foredrag holdt 5/2 1956.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 7 1981.
1 799
1 Kosmos 1994 62 04 063071 korrespondancen mellem det fysiske og det psykiske plan. Foredrag holdt 13/11 1949.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 3 1981.
1 800
1 Kosmos 1994 62 05 083085 det våbenløse verdensrige - eller himmerigets rige. Foredrag holdt 18/3 1956.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 12 1983.
1 802
1 Kosmos 1994 62 06 103106 ad livets kongevej. Foredrag holdt den 18/9 1955.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 1 1981.
1 805
1 Kosmos 1994 62 07 123126 det kosmiske verdensbillede i lommeformat. Foredrag holdt 10/2 1955
Tidligere trykt i Kosmos nr. 1 1983.
1 808
1 Kosmos 1994 62 08 143150 kristi genkomst - talsmandens komme. Martinus tale holdt ved fødselsdagsfesten på Hotel Sheraton den 11/8 1979. 1 809
1 Kosmos 1994 62 09 163170 menneskets mentale kortslutninger. Foredrag holdt den 17/10 1960.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 6 1980.
1 810
1 Kosmos 1994 62 10 183187 mennesket og dets livskraft. Foredrag holdt den 23/10 1955.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 8 1993.
1 811
1 Kosmos 1994 62 11 203210 vejen til den sande lykke. Foredrag holdt den 6/7 1947.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 9 1981.
1 812
1 Kosmos 1994 62 12 223224 jul i himlen. Julebrev fra 1976.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 16 1981.
1 813
1 Kosmos 1995 63 01 003007 hvad betyder ønsket om et "glædeligt nytår" ? Foredrag holdt 2/1 1955.
Tidligere trykt i Kosmos nr.1 1976.
1 816
1 Kosmos 1995 63 02 023026 orienterende oplysninger angående mit åndelige arbejde. Trykt i 1932 og senere i Kosmos nr. 5 1981. 1 817
1 Kosmos 1995 63 03 043046 årstiderne og livets tale. Foredrag holdt den 27/5 1956.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 12 1982.
1 818
1 Kosmos 1995 63 04 063067 den menneskelige arbejdsevne. Foredrag holdt den 30/1 1949.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 11 1984.
1 819
1 Kosmos 1995 63 05 083089 livs modet. Foredrag holdt den 1/4 1941.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 11 1983.
1 820
1 Kosmos 1995 63 06 103108 tiden, et åndeligt rum. Foredrag holdt den 7/1 1945.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 4 1984.
1 822
1 Kosmos 1995 63 07 123127 har det jordiske menneske en fri vilje. Tidligere trykt i Kosmos nr. 1 og 2 1933, og Kosmos nr. 8 1975. 1 824
1 Kosmos 1995 63 08 143146 bevidstheden og lykken. Foredrag holdt den 6/11 1955.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 8 1985.
1 826
1 Kosmos 1995 63 09 163167 nydelsen af kundskabens træ. Tidligere trykt i Kosmos nr. 20 1970 og nr. 7 1984. 1 827
1 Kosmos 1995 63 10 183187 nationalisme og internationalisme. Foredrag holdt den 30/11 1947.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 1 1985.
1 828
1 Kosmos 1995 63 11 203206 hvordan modarbejder man sin mørke skæbne ? Foredrag holdt den 11/5 1947.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 6 1985.
1 829
1 Kosmos 1995 63 12 223225 verdensgenløsningsprincippet. Foredrag holdt den 21/12 1947. 1 831
1 Kosmos 1996 64 01 003015 mikrokosmos. Foredrag holdt den 20/7 1941. Her i fuld længde.
Artikelen har i en forkortet variation været trykt i Kosmos nr. 10 og 11 1977.
1 834
1 Kosmos 1996 64 02 023029 syndernes forladelse. Delvis fra foredrag holdt 23/3 1947 og delvis fra foredrag holdt i 1941. Tidligere trykr i Kosmos nr. 12 1980. 1 835
1 Kosmos 1996 64 03 043046 intuitionens epoke. Tale som Martinus holdt ved et medarbejdermøde i anledning af Sagens 50-års jubilæum den 24. Marts 1971. 1 836
1 Kosmos 1996 64 04 063073 korsets tegn. Foredrag holdt den 25/4 1943.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 8 og 8 1980.
1 838
1 Kosmos 1996 64 05 083090 blandt en ny verdensepokes fødselsveer. Foredrag holdt den 6/7 1970. 1 839
1 Kosmos 1996 64 06 103107 den hellige ånd. Foredrag holdt den 6/6 1954.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 4 1985.
1 840
1 Kosmos 1996 64 07 123127 ejendomsrettens forkrænkelighed. Undertitel:" Den sidste illusion - eller den længst levende overtro."
Foredrag holdt den 23/1 1948.
1 841
1 Kosmos 1996 64 08 143147 tids- og rumdimensionel sansning og livsmysteriets løsning. Foredrag holdt den 12/12 1948.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 9 1985.
1 842
1 Kosmos 1996 64 09 163167 fysisk og åndelig oplevelse. Foredrag holdt den 16/4 1950.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 11 1986.
1 843
1 Kosmos 1996 64 10 183188 sand kristendom. Foredrag holdt den 29/10 1969. 1 845
1 Kosmos 1996 64 11 203213 livskraftens oprindelse. Siderne er 203 - 210 og 213.
Foredrag holdt den 21/2 1954.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 14 1980.
1 848
1 Kosmos 1996 64 12 223238 julestjernen. Siderne er 223 - 230 og 238.
Foredrag holdt julen 1941.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 25 1967.
1 850
1 Kosmos 1997 65 01 003012 tre mennesketyper i skabelsen af "guds billede" på jorden. Foredrag holdt den 5/2 1962. Siderne er 3 - 9 og 12. 1 852
1 Kosmos 1997 65 02 023028 rumrejser og det fysiske jordmenneske. Udateret manuskript skrevet i begyndelsen af halvfjerdserne. Med 1 billede. 1 853
1 Kosmos 1997 65 03 043047 det faste punkt og bevægelsen. Foredrag holdt den 1/9 1946.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 25 1970.
1 854
1 Kosmos 1997 65 04 063067 livets kartotek. Foredrag holdt den 5/12 1971.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 13 1971.
1 855
1 Kosmos 1997 65 05 083097 sygdom og helbredelse. Siderne er 83 - 85 og 97.
Foredrag holdt den 23/11 1952.
1 856
1 Kosmos 1997 65 06 103106 giv kejseren hvad kejserens er og gud hvad guds er. Foredrag holdt den 2/3 1952.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 10 1972.
1 857
1 Kosmos 1997 65 07 123127 den mentale kursændring. Foredrag holdt den 9/8 1948.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 5 1972.
1 858
1 Kosmos 1997 65 08 143146 kredsløbets betydning. Foredrag holdt den 3/8 1947. 1 859
1 Kosmos 1997 65 09 163167 guddommen og livsmodet. Foredrag holdt den 30/3 1952.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 19 1971.
1 861
1 Kosmos 1997 65 10 183185 troen på et evigt liv. Foredrag holdt den 3/4 1949. 1 862
1 Kosmos 1997 65 11 203208 stoffets tilblivelse og opløsning. Foredrag holdt den 18/3 1945.
Tidligere trykt i Kosmos nr. 16 1971.
1 863
1 Kosmos 1997 65 12 223226 lyset i mørket. Foredrag holdt den 18/12 1949. 1 864
2 Kontaktbreve 1955 12 04 001004 unaturlig træthed. 1. Afsnit. Foredrag holdt den 16/1 1955. Fortsættes. 1 947
2 Kontaktbreve 1955 12 05 001004 unaturlig træthed. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 948
2 Kontaktbreve 1955 12 06 001002 det femte bud. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt 20/2 1955.
1 949
2 Kontaktbreve 1955 12 07 001003 det femte bud. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 950
2 Kontaktbreve 1955 12 08 001004 pilatus, kristus og barrabas. 1. Afsnit, fortsættes
Foredrag holdt 3/4 1955.
1 951
2 Kontaktbreve 1955 12 09 001004 pilatus, kristus og barrabas. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 952
2 Kontaktbreve 1955 12 10 001004 hvorfor vende venstre kind til når vi bliver slået på den højre ? 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt den 1/5 1955.
1 953
2 Kontaktbreve 1955 12 11 001004 hvorfor vende venstre kind til når vi bliver slået på den højre ? 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 954
2 Kontaktbreve 1955 12 12 001004 gennem verdensaltets tomrum. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt 27/2 1955.
1 955
2 Kontaktbreve 1955 12 13 001004 gennem verdensaltets tomrum. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 957
2 Kontaktbreve 1956 13 13 001004 hvad er fjendskab ? 1 986
2 Kontaktbreve 1956 13 15 001003 hvordan modarbejder man sin mørke skæbne ? Foredrag holdt den 11/5 1947. 1 988
2 Kontaktbreve 1956 13 20 001003 bevidstheden og lykken. Foredrag holdt 6/11 1955. 1 993
2 Kontaktbreve 1956 13 21 001004 den hellige ånd. Foredrag holdt den 6/6 1954. 1 994
2 Kontaktbreve 1956 13 22 001004 fader- og sønnebevidstheden. Foredrag holdt den 4/5 1947. 1 995
2 Kontaktbreve 1956 13 23 001004 gethsemane have. Foredrag holdt 23/11 1947 1 996
2 Kontaktbreve 1956 13 24 001004 det psykiske tempel. Foredrag holdt den 25. og 26. Oktober 1946. 1 997
2 Kontaktbreve 1956 13 25 001004 en verdenskulturs undergang. 1. Afsnit, fortsættes. 1 998
2 Kontaktbreve 1956 13 26 001003 en verdenskulturs undergang. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt 17/9 1951.
1 999
2 Kontaktbreve 1957 14 01 001004 om at være "et med faderen". Foredrag holdt den 4/3 1945. 1 1000
2 Kontaktbreve 1957 14 02 001004 den menneskelige arbejdsevne. Foredrag holdt den 30/1 1949. 1 1001
2 Kontaktbreve 1957 14 04 001004 i overtroens skygge. Foredrag holdt 16/2 1947. 1 1002
2 Kontaktbreve 1957 14 05 001004 nationalisme og internationalisme. Foredrag holdt den 30/11 1947. 1 1003
2 Kontaktbreve 1957 14 06 001006 stoffets tilblivelse og opløsning. Foredrag holdt 18/3 1945. 1 1004
2 Kontaktbreve 1957 14 07 001004 de levende væseners udødelighed. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1005
2 Kontaktbreve 1957 14 08 005008 de levende væseners udødelighed. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1006
2 Kontaktbreve 1957 14 09 001004 giv kejseren hvad kejserens er og gud hvad guds er. Foredrag holdt den 2/3 1952. 1 1007
2 Kontaktbreve 1957 14 11 001004 døende kulturfaktorer. Foredrasg holdt den 19/10 1952. 1 1008
2 Kontaktbreve 1957 14 12 001004 guddommen og livsmodet. Foredrag holdt den 30/3 1952. 1 1009
2 Kontaktbreve 1957 14 13 001004 den tabte horisont. Foredrag holdt den 2/11 1952. 1 1010
2 Kontaktbreve 1957 14 14 001004 livets kartotek. Foredrag holdt den 5/12 1943. 1 1011
2 Kontaktbreve 1957 14 16 001004 livskraft og viljeføring. Foredrag holdt den 22/3 1953. 1 1012
2 Kontaktbreve 1957 14 17 001004 hjertets dannelse. Foredrag holdt den 7/12 1947. 1 1013
2 Kontaktbreve 1957 14 20 001004 kristus og verdensbilledet. Foredrag holdt den 2/4 1950. 1 1015
2 Kontaktbreve 1957 14 21 001004 det faste punkt og bevægelsen. Foredrag holdt den 1/9 1946. 1 1016
2 Kontaktbreve 1957 14 22 001004 hvad er døden ? Foredrga holdt den 12/7 1954. 1 1017
2 Kontaktbreve 1957 14 23 001004 nervesammenbrud og religion. Foredrag holdt den 8/1 1955. 1 1019
2 Kontaktbreve 1957 14 24 001004 jordmenneskets skæbneårsag. Foredrag holdt den 17/2 1946. 1 1020
2 Kontaktbreve 1957 14 25 001004 menneskehedens kærlighedshunger. Foredrag holdt den 9/1 1949. 1 1021
2 Kontaktbreve 1957 14 26 001004 et juleeventyr. Foredrag holdt den 22/12 1946. 1 1022
2 Kontaktbreve 1958 15 02 001004 proletarbevidsthed og kongebevidsthed. Foredrag holdt den 15/10 1950. 1 1023
2 Kontaktbreve 1958 15 03 001004 tiden, et åndeligt rum. Foredrag holdt den 7/1 1945. 1 1024
2 Kontaktbreve 1958 15 04 001004 hvile. Foredrag holdt den 29/3 1944. 1 1025
2 Kontaktbreve 1958 15 05 001004 universets mælkeveje. Foredrag holdt den 22/2 1953. 1 1026
2 Kontaktbreve 1958 15 06 001004 reinkarnationsprincippet eller udskiftning af organismer. Foredrag holdt den 12/12 1943. 1 1027
2 Kontaktbreve 1958 15 07 001004 gennem skærsilden. Foredrag holdt den29/10 1944. 1 1028
2 Kontaktbreve 1958 15 08 001004 den kosmiske læreanstalt. Foredrag holdt den 3/3 1944. 1 1029
2 Kontaktbreve 1958 15 09 001004 ægteskabet. Foredrag holdt den 3/2 1946. 1 1030
2 Kontaktbreve 1958 15 10 001004 dyr, mennesker og engle. Foredrag holdt den14/12 1952. 1 1031
2 Kontaktbreve 1958 15 11 001004 livets aksehældning. Foredrag holdt den 25/1 1953. 1 1032
2 Kontaktbreve 1958 15 12 001004 hedenskab og kristendom. Foredrag holdt den 13/7 1953. 1 1033
2 Kontaktbreve 1958 15 13 001004 jomfrufødslen. 1 1034
2 Kontaktbreve 1958 15 14 001004 hvorledes får man kræfter til at tilgive ? Foredrag holdt den 16/10 1955. 1 1035
2 Kontaktbreve 1958 15 17 001006 hvad betyder døden ? Foredrag holdt august 1958. 1 1036
2 Kontaktbreve 1958 15 17 001004 kosmiske glimt. Foredrag holdt den 30/10 1958. 1 1037
2 Kontaktbreve 1958 15 18 001004 fårene og bukkene. Foredrag holdt den 12/9 1947. 1 1038
2 Kontaktbreve 1958 15 19 001004 fysisk og åndelig oplevelse. Foredrag holdt den 16/4 1950. 1 1039
2 Kontaktbreve 1958 15 20 001004 besættelse. Foredrag holdt den 4/12 1949. 1 1040
2 Kontaktbreve 1958 15 21 001004 guds sanser. Foredrag holdt den 7/11 1948. 1 1041
2 Kontaktbreve 1958 15 22 001004 livets skæbnespil. Foredrag holdt den14/3 1948. 1 1042
2 Kontaktbreve 1958 15 23 001004 den mentale kursændring. Foredrag holdt den 9/8 1948. 1 1043
2 Kontaktbreve 1958 15 24 001004 jeg'et og dets egen verden. Foredrag holdt den 2/11 1947. 1 1044
2 Kontaktbreve 1958 15 25 001004 hvad er fjendskab ? Foredrag, dato mangler. 1 1045
2 Kontaktbreve 1958 15 26 001004 lyset i mørket. Foredrag holdt julen 1949. 1 1046
2 Kontaktbreve 1959 16 01 001004 når man spiller hasard med livet. Foredrag holdt januar 1955. 1 1047
2 Kontaktbreve 1959 16 02 001004 to verdener. Foredrag holdt den 25/9 1949. 1 1048
2 Kontaktbreve 1959 16 03 001004 har mennesket en fri villie ? Foredrag holdt den 1/8 1955. 1 1049
2 Kontaktbreve 1959 16 04 001004 syndernes forladelse. Foredrag holdt den 21/3 1947. 1 1050
2 Kontaktbreve 1959 16 05 001004 hvad er livet ? Foredrag holdt den24/7 1941. 1 1051
2 Kontaktbreve 1959 16 06 001004 retfærdighed, behagelighed og kærlighed. Foredrag holdt den 1/12 1946. 1 1052
2 Kontaktbreve 1959 16 08 001004 ydmughed. Foredrag holdt den 12/3 1944. 1 1053
2 Kontaktbreve 1959 16 09 001004 ordet. Foredrag holdt den 5/4 1948. 1 1054
2 Kontaktbreve 1959 16 11 001004 længsel. Foredrag holdt i 1941. 1 1055
2 Kontaktbreve 1959 16 12 001004 jordmenneskenes skytsengel nummer et. Foredrag holdt den 3/4 1949.
Fortsættes i foredraget: "Skytsengel i jordbevidstheden".
1 1056
2 Kontaktbreve 1959 16 13 001004 skytsengel i jordbevidstheden. Foredrag holdt den 10/4 1949.
Dette foredrag er en fortsættelse af foredraget med titlen: "Jordmenneskets skytsengel nr. 1".
1 1057
2 Kontaktbreve 1959 16 16 001004 to livselementer. Foredrag holdt den 17/7 1949. 1 1058
2 Kontaktbreve 1959 16 17 001004 frigørelse af flokbevidstheden. Foredrag holdt den 21/6 1951. 1 1059
2 Kontaktbreve 1959 16 19 001004 de levende væseners eksistens uden for materien. Foredrag holdt den 13/3 1949. 1 1060
2 Kontaktbreve 1959 16 20 001004 tids- og rumdimensionel sansning og livsmysteriets løsning. Foredrag holdt den 12/12 1948. 1 1061
2 Kontaktbreve 1959 16 21 001004 jordbunden og den gode sæd. Foredrag holdt den 17/4 1955. 1 1062
2 Kontaktbreve 1959 16 26 001004 julemysteriet. Foredrag holdt den 20/12 1953. 1 1063
2 Kontaktbreve 1960 17 01 001004 hvad betyder ønsket om et "glædeligt nytår" ? Foredrag holdt den 2/1 1955. 1 1067
2 Kontaktbreve 1960 17 03 001004 livsbeskyttelse og livsgaranti. Foredrag holdt den 12/4 1948. 1 1068
2 Kontaktbreve 1960 17 05 001004 den nye sansedimension. Foredrag holdt den 12/7 1948. 1 1069
2 Kontaktbreve 1960 17 06 001004 den øverste feltherre. Foredrag holdt den 7/1 1951. 1 1070
2 Kontaktbreve 1960 17 08 001004 det evige livsfundament. Foredrag holdt den 25/2 1951. 1 1071
2 Kontaktbreve 1960 17 10 001004 sanseevnen og den åndelige verden. Foredrag holdt den 2/10 1949. 1 1072
2 Kontaktbreve 1960 17 11 001004 jeg'et og evigheden. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1073
2 Kontaktbreve 1960 17 12 001004 jeg'et og evigheden. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1074
2 Kontaktbreve 1960 17 13 001005 dømmer ikke. 1 1075
2 Kontaktbreve 1960 17 14 001006 den store fødsel eller livets mening. 1 1076
2 Kontaktbreve 1960 17 16 001004 primitiv og intellektuel gudsdyrkelse. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1077
2 Kontaktbreve 1960 17 18 001004 primitiv og intellektuel gudsdyrkelse. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1078
2 Kontaktbreve 1960 17 21 001004 djævlebevidsthed og kristusbevidsthed. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1079
2 Kontaktbreve 1960 17 22 001004 djævlebevidsthed og kristusbevidsthed. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1080
2 Kontaktbreve 1960 17 23 001004 guds skabelse af mennesket. 1 1081
2 Kontaktbreve 1960 17 26 001004 juleaften og nytårsaften. 1 1082
2 Kontaktbreve 1961 18 02 001004 verdensreligion og verdenspolitik. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1084
2 Kontaktbreve 1961 18 03 001004 verdensreligion og verdenspolitik. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1085
2 Kontaktbreve 1961 18 04 001004 samvittighed. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1086
2 Kontaktbreve 1961 18 05 001004 samvittighed. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt den 12/7 1942.
1 1087
2 Kontaktbreve 1961 18 06 001004 tanker omkring påske. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1088
2 Kontaktbreve 1961 18 07 001004 tanker omkring påske. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1089
2 Kontaktbreve 1961 18 10 001004 ud af mørket. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1090
2 Kontaktbreve 1961 18 11 001004 ud af mørket. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1091
2 Kontaktbreve 1961 18 14 001004 den kosmiske "udviklingsspiral" og årstiderne. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1092
2 Kontaktbreve 1961 18 16 001004 den kosmiske "udviklingsspiral" og årstiderne. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Med 1 figur.
1 1093
2 Kontaktbreve 1961 18 19 001004 har det jordiske menneske en fri vilje ? Fra maj 1933. 1 1094
2 Kontaktbreve 1961 18 20 001004 moralsk uddannelse. Fra august 1937. 1 1095
2 Kontaktbreve 1961 18 23 001004 dyrets billede" og "guds billede". 1. Afsnit, fortsættes. 1 1096
2 Kontaktbreve 1961 18 24 001004 dyrets billede" og "guds billede". 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1097
2 Kontaktbreve 1961 18 26 001004 julelysene. 1 1098
2 Kontaktbreve 1962 19 02 001004 verdensfredens skabelse. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1099
2 Kontaktbreve 1962 19 03 001004 verdensfredens skabelse. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1100
2 Kontaktbreve 1962 19 04 001004 verdensfredens skabelse. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1101
2 Kontaktbreve 1962 19 05 001004 verdensfredens skabelse. 4. Afsnit, fortsættes. 1 1102
2 Kontaktbreve 1962 19 06 001004 verdensfredens skabelse. 5. Afsnit, fortsættes. 1 1103
2 Kontaktbreve 1962 19 07 001004 verdensfredens skabelse. 6. Afsnit. Afsluttes her. 1 1104
2 Kontaktbreve 1962 19 10 001004 lavintellektualitet og højintellektualitet. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1105
2 Kontaktbreve 1962 19 11 001004 lavintellektualitet og højintellektualitet. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1106
2 Kontaktbreve 1962 19 12 001004 lavintellektualitet og højintellektualitet. 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 1107
2 Kontaktbreve 1962 19 17 001004 det femte bud. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1108
2 Kontaktbreve 1962 19 18 001004 det femte bud. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1109
2 Kontaktbreve 1962 19 24 001004 bevidsthedens skabelse. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1110
2 Kontaktbreve 1962 19 25 001004 bevidsthedens skabelse. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1111
2 Kontaktbreve 1962 19 26 001004 bevidsthedens skabelse. 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 1112
2 Kontaktbreve 1963 20 03 001004 meditation. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1113
2 Kontaktbreve 1963 20 04 001004 meditation. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1114
2 Kontaktbreve 1963 20 07 001004 vejen, sandheden og livet. 1 1115
2 Kontaktbreve 1964 21 07 001004 påskemysteriet. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1116
2 Kontaktbreve 1964 21 08 001004 påskemysteriet. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1117
2 Kontaktbreve 1964 21 09 001004 påskemysteriet. 3. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt den 22/4 1943.
1 1118
2 Kontaktbreve 1964 21 10 001004 den hellige ånd. Tidligere trykt i Kosmos juni 1933. 1 1119
2 Kontaktbreve 1964 21 11 001004 dommedag. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1120
2 Kontaktbreve 1964 21 12 001004 dommedag. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Tidligere trykt i Kosmos 1938.
1 1121
2 Kontaktbreve 1964 21 16 001004 retfærdighed. Tidligere trykt i Kosmos april 1951. 1 1122
2 Kontaktbreve 1964 21 17 001004 vejen ud af dødsfrygten. Tidligere trykt i Kosmos oktober 1953. 1 1123
2 Kontaktbreve 1964 21 19 001004 kan man leve uden gud ? 1. Afsnit, fortsættes. 1 1124
2 Kontaktbreve 1964 21 20 001004 kan man leve uden gud ? 2. Afsnit, fortsættes. 1 1125
2 Kontaktbreve 1964 21 21 001004 kan man leve uden gud ? 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 1126
2 Kontaktbreve 1964 21 24 001004 vejen til freden. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1127
2 Kontaktbreve 1964 21 25 001004 juleskibet. 1 1128
2 Kontaktbreve 1964 21 26 001004 vejen til freden. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1129
2 Kontaktbreve 1965 22 02 001004 den hemmelige magt bag våbnene. 1.Afsnit, fortsættes. 1 1130
2 Kontaktbreve 1965 22 03 001004 den hemmelige magt bag våbnene. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1131
2 Kontaktbreve 1965 22 04 001004 den hemmelige magt bag våbnene. 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 1132
2 Kontaktbreve 1965 22 08 001004 krist og antikrist. 1 1133
2 Kontaktbreve 1965 22 11 001004 udsigt over evigheden. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt den 17/2 1946.
1 1134
2 Kontaktbreve 1965 22 12 001004 udsigt over evigheden. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1135
2 Kontaktbreve 1965 22 13 001004 udsigt over evigheden. 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 1136
2 Kontaktbreve 1965 22 14 001004 tærskelens vogtere. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1137
2 Kontaktbreve 1965 22 16 001004 tærskelens vogtere. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1138
2 Kontaktbreve 1965 22 20 001004 mikrokosmos. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt i juli 1947.
1 1139
2 Kontaktbreve 1965 22 21 001004 mikrokosmos. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1140
2 Kontaktbreve 1965 22 24 001004 dødsevnen og livsevnen. Foredrag holdt den 18/1 1953. 1 1141
2 Kontaktbreve 1966 23 02 001004 forsynet. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1142
2 Kontaktbreve 1966 23 03 001004 forsynet. 2. Afsnit. Afsluttes her.
Foredrag holdt den 4/10 1953.
1 1143
2 Kontaktbreve 1966 23 25 001004 kosmisk vintersolhverv. Foredrag holdt den 17/12 1962. 1 1144
2 Kontaktbreve 1967 24 01 001004 jeg'et, ånden og legemet. 1 1145
2 Kontaktbreve 1967 24 02 001004 det levende væsens evighedslegeme. Foredrag holdt den 24/4 1961. 1 1146
2 Kontaktbreve 1967 24 04 001004 guds ånd over vandene. Foredrag holdt den 25/4 1960. 1 1147
2 Kontaktbreve 1967 24 05 001004 sten, vand, luft og ånd. Foredrag holdt den 19/10 1947. 1 1148
2 Kontaktbreve 1967 24 13 001004 den store frigørelse. Foredrag holdt den 6/7 1953. 1 1149
2 Kontaktbreve 1941 01 01 001004 livsmysteriets løsning. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt den 6/10 1941.
1 1152
2 Kontaktbreve 1941 01 02 005007 livsmysteriets løsning. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1154
2 Kontaktbreve 1941 01 03 008009 livsmysteriets løsning. 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 1155
2 Kontaktbreve 1941 01 03 009011 hvad er livet ? 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt den 24/7 1941.
1 1156
2 Kontaktbreve 1941 01 04 012014 hvad er livet ? 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1157
2 Kontaktbreve 1941 01 04 014016 længsel. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt den 20/11 1941.
1 1158
2 Kontaktbreve 1941 01 05 017020 længsel. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1159
2 Kontaktbreve 1941 01 06 021024 længsel. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1160
3 Bøger 1995 -- -- 001107 menneskehedens skæbne. Bog nr. 1 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
1.udgaven i 1962. Er baseret på en artikelserie af samme navn i O.M.
1 1161
3 Bøger 1942 -- -- 001073 påske. Undertitel: "Verdensgenløseren og menneskeheden".
Bog nr i 2 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
Denne udgave er førsteudgaven.
1 1162
3 Bøger 1989 -- -- 001099 hvad er sandhed ? Bog nr. 3 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
1.udgaven i 1962.
1 1163
3 Bøger 1988 -- -- 001070 omkring min missions fødsel. Bog nr i 4 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
Senere udgave 1988, side 1 - 77.
1. Udgave i 1942.
1 1164
3 Bøger 1990 -- -- 001133 den ideelle føde. Bog nr i 5 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
Første-udgave i 1942.
1 1165
3 Bøger 1990 -- -- 001049 blade af guds billedbog. Bog nr. 6 i serien af småbøger.
I samme bog artiklen: "Pinseglans over livet".
Første-udgaven i 1949.
1 1166
3 Bøger 1990 -- -- 053102 pinseglans over livet. Bog nr. 6 i serien af småbøger.
I samme bog: "Blade af guds billedbog" (bogens titel).
Første-udgaven i 1949.
1 1167
3 Bøger 1969 -- -- 001128 den længst levende afgud. Bog nr i 7 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
Første-udgave i 1943.
1 1168
3 Bøger 1950 -- -- 001158 menneskeheden og verdensbilledet. Bog nr i 8 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
Dette er første-udgaven.
1 1169
3 Bøger 1977 -- -- 001080 mellem to verdensepoker. Bog nr. 9 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
Første-udgave i 1948 (bog nr. 1).
1 1170
3 Bøger 1991 -- -- 001050 kosmisk bevidsthed. Bog nr. 10 i serien af småbøger.
I samme bog: "Mental suverænitet".
Første-udgaven i 1950.
1 1171
3 Bøger 1991 -- -- 053121 mental suverænitet. Bog nr. 10 i serien af småbøger.
I samme bog: "Kosmisk bevidsthed" (bogens titel).
Første-udgaven i 1950.
1 1172
3 Bøger 1989 -- -- 001107 bønnens mysterium. Bog nr. 11 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
Første-udgaven i 1948.
1 1173
3 Bøger 1990 -- -- 001073 vejen til indvielse. Bog nr. 12 i serien af småbøger.
I samme bog: "Omkring mine kosmiske analyser" og "Gavekultur".
1.udgaven i 1980.
1 1174
3 Bøger 1990 -- -- 077128 omkring mine kosmiske analyser. Bog nr. 12 i serien af småbøger.
I samme bog: "Vejen til indvielse" (bogens titel) og "Gavekultur".
1-udgaven i 1953.
1 1175
3 Bøger 1990 -- -- 131192 gavekultur. Bog nr. 12 i serien af småbøger.
I samme bog: "Vejen til indvielse" (bogens titel) og "Omkring mine kosmiske analyser".
1-udgaven i 1953.
1 1176
3 Bøger 1988 -- -- 001126 juleevangeliet. Bog nr i 13 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
1 1177
3 Bøger 1977 -- -- 001038 bevidsthedens skabelse. Bog nr i 14 i serien af småbøger.
I samme bog: "Tanker omkring påske" og "Julelysene".
1 1178
3 Bøger 1977 -- -- 041072 tanker omkring påske. Bog nr i 14 i serien af småbøger.
I samme bog: "Bevidsthedens skabelse" (bogens titel) og "Julelysene".
1 1179
3 Bøger 1977 -- -- 075092 julelysene. Bog nr i 14 i serien af småbøger.
I samme bog: "Bevidsthedens skabelse" (bogens titel) og "Tanker omkring påske".
1 1180
3 Bøger 1977 -- -- 001046 et glimt fra verdensgenløsningen. Bog nr i 15 i serien af småbøger.
I samme bog: "Getsemane have" og "Ud af mørket" (bogens titel).
1 1181
3 Bøger 1977 -- -- 049065 getsemane have. Bog nr i 15 i serien af småbøger.
I samme bog: "Ud af mørket" (bogens titel) og "Et glimt af verdensgenløsningen".
1 1182
3 Bøger 1977 -- -- 069100 ud af mørket. Bog nr i 15 i serien af småbøger.
I samme bog: "Et glimt af verdensgenløsningen" og "Getsemane have".
1 1183
3 Bøger 1995 -- -- 001020 reinkarnationsprincippet. Bog nr. 16 i serien af småbøger.
I samme bog: "Universets mælkeveje", "unaturlig træthed" og "Gennem verdensaltets tomrum".
1.udgaven i 1969.
1 1184
3 Bøger 1995 -- -- 023036 universets mælkeveje. Bog nr. 16 i serien af småbøger.
I samme bog: "Reinkarnationsprincippet" (bogens titel), "Unaturlig træthed" og "Gennem verdensaltets tomrum".
1. Udgaven i 1958.
1 1185
3 Bøger 1995 -- -- 039058 unaturlig træthed. Bog nr. 16 i serien af småbøger.
I samme bog: "Reinkarnationsprincippet" (bogens titel), "Universets mælkeveje" og "Gennem verdensaltets tomrum".
1-udgaven i 1955.
1 1186
3 Bøger 1995 -- -- 061080 gennem verdensaltets tomrum. Bog nr. 16 i serien af småbøger.
I samme bog: "Reinkarnationsprincippet" (bogens titel), "Universets mælkeveje" og "Unaturlig træthed".
1. udgaven i 1955.
1 1187
3 Bøger 1996 -- -- 001022 jordmenneskets skæbneårsag. Bog nr. 17 i serien af småbøger.
I samme bog: "Pilatus, Kristus og Barrabas", "Verdensreligion og verdenspolitik" (bogens titel)" og "Hvorfor skal man tilgive sin næste ?".
1. Udgaven i 1957.
1 1188
3 Bøger 1996 -- -- 025042 pilatus, kristus og barrabas. Bog nr. 17 i serien af småbøger.
I samme bog: "Jordmenneskets skæbneårsag", "Verdensreligion og verdenspolitik" (bogens titel)" og "Hvorfor skal man tilgive sin næste ?".
1-udgaven i 1955.
1 1189
3 Bøger 1996 -- -- 045063 verdensreligion og verdenspolitik. Bog nr. 17 i serien af småbøger.
I samme bog: "Pilatus, Kristus og Barrabas", "Jordmenneskets skæbneårsag" og "Hvorfor skal man tilgive sin næste ?".
1. udgaven i 1961.
1 1190
3 Bøger 1996 -- -- 065084 hvorfor skal man tilgive sin næste ? Bog nr. 17 i serien af småbøger.
I samme bog: "Pilatus, Kristus og Barrabas", "Verdensreligion og verdenspolitik" (bogens titel)" og "Jordmenneskets skæbneårsag".
1. Udgaven i 1955.
1 1191
3 Bøger 1991 -- -- 001017 livets skæbnespil. Bog nr. 18 i serien af småbøger.
I samme bog: "Den store fødsel", "primitiv og intellektuel gudsdyrkelse" og " "Dyrets billede" og "Guds billede" ".
1.udgaven i 1969.
1 1192
3 Bøger 1991 -- -- 019038 den store fødsel. Bog nr. 18 i serien af småbøger.
I samme bog: "Livets skæbnespil" (bogens titel", "primitiv og intellektuel gudsdyrkelse" og " "Dyrets billede" og "Guds billede" ".
1.udgaven i 1969.
1 1193
3 Bøger 1991 -- -- 041064 primitiv og intellektuel gudsdyrkelse. Bog nr. 18 i serien af småbøger.
I samme bog: "Den store fødsel", "Livets skæbnespil" (bogens titel) og " "Dyrets billede" og "Guds billede" ".
1.udgaven i 1969.
1 1194
3 Bøger 1991 -- -- 067089 dyrets billede" og "guds billede". Bog nr. 18 i serien af småbøger.
I samme bog: "Den store fødsel", "primitiv og intellektuel gudsdyrkelse" og "Livets skæbnespil" (bogens titel).
1.udgaven i 1969.
1 1195
3 Bøger 1988 -- -- 001041 lavintellektualitet og højintellektualitet. Bog nr i 19 i serien af småbøger.
I samme bog: "Det femte bud", "Kosmiske glimt" (bogens titel).
1 1196
3 Bøger 1988 -- -- 045064 det femte bud. Bog nr i 19 i serien af småbøger.
I samme bog: "Lavintellektualitet og højintellektualitet", "Kosmiske glimt" (bogens titel).
1 1197
3 Bøger 1988 -- -- 067082 kosmiske glimt. Bog nr i 19 i serien af småbøger.
I samme bog: "Det femte bud", "lavintellektualitet og højintellektualitet".
1 1198
3 Bøger 1956 -- -- 001031 på kærlighedens alter. Bog nr. 20 i serien af småbøger.
I samme bog: "Menneskeheden ét med gud", "Meditation" (bogens titel).
1. Udgaven i 1956.
1 1199
3 Bøger 1995 -- -- 033057 meditation. Bog nr. 20 i serien af småbøger.
I samme bog: "Menneskeheden ét med gud", "På kærlighedens alter".
1.udgaven i 1963.
1 1200
3 Bøger 1995 -- -- 059089 menneskeheden ét med gud. Bog nr. 20 i serien af småbøger.
I samme bog: "På kærlighedens alter", "Meditation" (bogens titel).
1. Udgaven i 1959.
1 1201
3 Bøger 1986 -- -- 001018 det psykiske tempel. Bog nr. 21 i serien af småbøger.
I samme bog: "Hinsides dødsfrygten" (bogens titel), "Dømmer ikke", "Vejen, sandheden og livet".
1. Udgaven i 1956.
1 1202
3 Bøger 1986 -- -- 021068 hinsides dødsfrygten. Bog nr. 21 i serien af småbøger.
I samme bog: "Det psykiske tempel", "Dømmer ikke" og "Vejen, sandheden og livet".
Første-udgaven i 1950.
1 1203
3 Bøger 1986 -- -- 071090 dømmer ikke. Bog nr. 21 i serien af småbøger.
I samme bog: "Hinsides dødsfrygten" (bogens titel), "Det psykiske tempel" og "Vejen, sandheden og livet".
1. udgaven i 1960.
1 1204
3 Bøger 1986 -- -- 093105 vejen, sandheden og livet. Bog nr. 21 i serien af småbøger.
I samme bog: "Hinsides dødsfrygten" (bogens titel), "Dømmer ikke" og "Det psykiske tempel".
1.udgaven i 1963.
1 1205
3 Bøger 1988 -- -- 001023 livets vej. Bog nr i 22 i serien af småbøger.
I samme bog: "mentale fængsler" og "Den sekundære og den primære opstandelse".
1 1206
3 Bøger 1988 -- -- 027074 mentale fængsler. Bog nr i 22 i serien af småbøger.
I samme bog: "Livets vej" (bogens titel) og "Den sekundære og den primære opstandelse".
1 1207
3 Bøger 1988 -- -- 077105 den sekundære og den primære opstandelse. Bog nr i 22 i serien af småbøger.
I samme bog: "mentale fængsler" og "Livets vej" (bogens titel).
1 1208
3 Bøger 1989 -- -- 001027 de levende væseners udødelighed. Bog nr i 23 i serien af småbøger.
I samme bog: "Åndsvidenskabens nødvendighed." og "Primitivitet og overtro".
Tidligere trykt i 1975.
1 1209
3 Bøger 1989 -- -- 031072 åndsvidenskabens nødvendighed. Bog nr i 23 i serien af småbøger.
I samme bog: "De levende væseners udødelighed" (bogens titel) og "Primitivitet og overtro".
Tidligere trykt i 1975.
1 1210
3 Bøger 1989 -- -- 075110 primitivitet og overtro. Bog nr i 23 i serien af småbøger.
I samme bog: "Åndsvidenskabens nødvendighed." og "De levende væseners udødelighed" (bogens titel).
Tidligere trykt 1975.
1 1211
3 Bøger 1977 -- -- 001108 kulturens skabelse. Bog nr. 24 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
1-udgaven i 1954.
1 1212
3 Bøger 1989 -- -- 001125 vejen til paradis. Bog nr i 25 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
1. udgaven i 1958.
1 1213
3 Bøger 1991 -- -- 001036 udødelighed. Bog nr. 26 i serien af småbøger.
I samme bog: "Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed" (bogens titel), "Guds skabelse af mennesket" og "verdenssituationen og "guds billede" ".
1. Udgaven i 1957.
1 1214
3 Bøger 1991 -- -- 039085 djævlebevidsthed og kristusbevidsthed. Bog nr. 26 i serien af småbøger.
I samme bog: "Udødelighed", "Guds skabelse af mennesket" og "verdenssituationen og "guds billede" ".
1. udgaven i 1960.
1 1215
3 Bøger 1991 -- -- 071085 guds skabelse af mennesket. Bog nr. 26 i serien af småbøger.
I samme bog: "Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed" (bogens titel), "Udødelighed" og "verdenssituationen og "guds billede" ".
1.udgaven i 1960.
1 1216
3 Bøger 1991 -- -- 087115 verdenssituationen og "guds billede". Bog nr. 26 i serien af småbøger.
I samme bog: "Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed" (bogens titel), "Guds skabelse af mennesket" og "Udødelighed".
1.udgaven i 1961.
1 1217
3 Bøger 1989 -- -- 001076 verdensfredens skabelse. Bog nr. 27 i serien af småbøger.
I samme bog: "Jeg'et og evigheden".
1.udgaven i 1962.
1 1218
3 Bøger 1989 -- - 079109 jeg'et og evigheden. Bog nr. 27 i serien af småbøger.
I samme bog: "verdensfredens skabelse" (bogens titel).
1.udgaven i 1960.
1 1219
3 Bøger 1989 -- -- 001158 to slags kærlighed. Bog nr. 28 i serien af småbøger.
Bogen indeholder kun denne ene artikel.
1.udgaven i 1967.
1 1220
3 Bøger 1951 -- -- 001264 bisættelse. 1.udgave. 1 1221
3 Bøger 1938 -- -- 001257 logik. Hovedteksten med et symbolbillede "Livsenhedsprincippet i verdensaltet".
Herudover indeholder bogen et afsnit med titlen:
"Til orientering for læserne".
Her omtales kort, Martinus, hans arbejder, hans medarbejdere og Klint. Med 3 portrætter og 16 billeder, hovesagelig fra Klint.
1 1222
3 Bøger 1954 -- -- 000000 martinus symboler. Særudgave af de i Livets Bog I - IV og i "Kursus i Martinus åndsvidenskab" gengivne og forklarede symboler.
Siderne er ikke nummererede.
Indeholder symbol 1 - 31 i E. Gerner Larsson: "Kursus i Martinus åndsvidenskab", hvor de er forklarede. Udgivet på forlaget KOSMOS, 1954.
Herudover, symbol 1 - 12 fra Livets bog bind I - IV.
Der er ingen forklaring til symbolerne, men Martinus farvesymbolig er forklaret. Alle symbolerne er i farver.
Bagest en kort biografi af Martinus med et portræt.
1 1223
3 Bøger 1963 -- -- 001104 det evige verdensbillede - bog 1. 1. Udgave. Viser symbolerne nr. 1 - 16 i farver, med udførlig beskrivelse og forklaring. 1 1224
3 Bøger 1968 -- -- 211298 det evige verdensbillede - bog 3. 1. Udgave. Viser symbolerne nr. 27 - 33A i farver, med udførlig beskrivelse og forklaring. 1 1225
3 Bøger 1964 -- -- 105210 det evige verdensbillede - bog 2. 1. Udgave. Viser symbolerne nr. 17 - 26 i farver, med udførlig beskrivelse og forklaring. 1 1226
3 Bøger 1987 -- -- 001104 det tredie testamente - det evige verdensbillede 1. Ny udgave. Viser symbolerne nr. 1 - 16 i farver, med udførlig beskrivelse og forklaring. 1. Udgave: "Det evige verdensbillede bog 1, 1963. 1 1227
3 Bøger 1993 -- -- 001146 det tredie testamente - det evige verdensbillede 2. 2. udgave. Viser symbolerne nr. 17 - 26 i farver, med udførlig beskrivelse og forklaring.
1. udgave: "Det evige verdensbillede bog 2", 1964.
1 1228
3 Bøger 1995 -- -- 001149 det tredie testamente - det evige verdensbillede 3. 2. Udgave. Viser symbolerne nr.27 - 33A i farver, med udførlig beskrivelse og forklaring.
1. udgave: "Det evige verdensbillede bog 3", 1968.
1 1229
3 Bøger 1994 -- -- 001145 det tredie testamente - det evige verdensbillede 4. 1. udgave. Viser symbolerne nr. 34 - 44 i farver, med udførlig beskrivelse og forklaring. Disse symboler har ikke tidligere været trykt i bogform, derfor 1. udgave. 1 1230
3 Bøger 1932 -- -- 001345 livets bog 1. 1. Udgave. Martinus hovedværk. Udgivet samlet i 1932.
Indeholder symbolerne 1 "Jordklodens kosmiske stråleglans", 2 "Skabelsesprincippets impulser", 3 "Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier", 4 "Intolerance", 5 "Vejen mod lyset", 6 "Den evige guddom og væsernes sansebegavelse", 7 " Verdensenergiernes organisation og udviklingsstigen" og 8 "Livets vej. Kosmiske udviklingsbaner.
1 1231
3 Bøger 1939 -- -- 350794 livets bog 2. 1. Udgave. Martinus hovedværk. 2. Bind er udgivet som tillæg til tidsskriftet Kosmos, begyndt med hefte 1 1939.
Indeholder symbol 9 "Grundenergiernes kombination".
1 1232
3 Bøger 1941 -- -- 797000 livets bog 3. 1. Udgave. Martinus hovedværk. Udgivet samlet i 1941
Indeholder symbol 10. "Kredsløbsprincipper" og symbol 11 "Livsmysteriets løsning".
1 1233
3 Bøger 1987 -- -- 001270 det tredie testamente - logik. Ny udgave af "Logik" der først udkom i bogform under titlen "Logik" i 1938 på basis af artikelserie i Kosmos i 1935 - 1937. 1 1244
3 Bøger 1981 -- -- 001245 det tredie testamente - livets bog 1. Ny uændret udgave af "Livets bog 1 der udkom i 1932 1 1245
3 Bøger 1982 -- -- 350791 det tredie testamente - livets bog 2. Ny uændret udgave af "Livets bog 2", der udkom i 1939. 1 1246
3 Bøger 1982 -- -- 797000 det tredie testamente - livets bog 3. Ny uændret udgave af "Livets bog 3", der udkom i 1941. 1 1247
3 Bøger 1983 -- -- 000000 det tredie testamente - livets bog 4. Ny uændret udgave af "Livets bog 4", der udkom i 1944. 1 1248
3 Bøger 1983 -- -- 000000 det tredie testamente - livets bog 5. Ny uændret udgave af "Livets bog 5", der udkom i 1947. 1 1249
3 Bøger 1984 -- -- 000000 det tredie testamente - livets bog 6. Ny uændret udgave af "Livets bog 6", der udkom i 1952. 1 1250
3 Bøger 1985 -- -- 000000 det tredie testamente - livets bog 7. Ny uændret udgave af "Livets bog 7", der udkom i 1960. 1 1251
3 Bøger 1944 -- -- 000000 livets bog 4. 1. Udgave. Martinus hovedværk. 4. Bind er udgivet som tillæg til tidsskriftet Kosmos.
Indeholder symbol 12 "Livet og døden".
1 1252
3 Bøger 1947 -- -- 000000 livets bog 5. 1. Udgave. Martinus hovedværk. 1 1253
3 Bøger 1952 -- -- 000000 livets bog 6. 1. Udgave. Martinus hovedværk. 1 1254
3 Bøger 1960 -- -- 000000 livets bog 7. 1. Udgave. Martinus hovedværk. 1 1255
3 Bøger 1970 -- -- 000000 indeks. Et indeksværk der stadig er under udarbejdelse og udvidelse.
Værket er grundlæggende et stikordsregister med sidehenvisning til de fleste af Martinus bøger. Det virker således, at hvis man ønsker at undersøge om Martinus har skrevet om et specielt forhold karakteriseret ved et specielt ord, navn eller begreb, kan man ved hjælp af indekset se i hvilke bøger og på hvilke sider Martinus har behandlet begrebet.
Indekset medtages her skønt det ikke er skrevet af Martinus.
1 1256
3 Bøger 1989 -- -- 001163 det tredie testamente - bisættelse. Ny udgave af "Bisættelse".
1.udgave 1951.
1 1258
2 Kontaktbreve 1943 03 53 194197 BØNNENS MYSTERIUM. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1260
2 Kontaktbreve 1943 03 54 198201 BØNNENS MYSTERIUM. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1261
2 Kontaktbreve 1943 03 55 202205 bønnens mysterium. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1262
2 Kontaktbreve 1943 03 56 206209 bønnens mysterium. 4. Afsnit, fortsættes. 1 1263
2 Kontaktbreve 1943 03 57 210213 bønnens mysterium. 5. Afsnit, fortsættes. 1 1264
2 Kontaktbreve 1944 04 58 214217 bønnens mysterium. 6. Afsnit, fortsættes. 1 1265
2 Kontaktbreve 1944 04 59 218221 bønnens mysterium. 7. Afsnit, fortsættes. 1 1266
2 Kontaktbreve 1944 04 60 222225 bønnens mysterium. 8. Afsnit, fortsættes. 1 1267
2 Kontaktbreve 1944 04 61 226229 bønnens mysterium. 9. Afsnit, fortsættes. 1 1268
2 Kontaktbreve 1944 04 62 230233 bønnens mysterium. 10. Afsnit, fortsættes. 1 1269
2 Kontaktbreve 1944 04 63 234238 bønnens mysterium. 11. Afsnit. Afsluttes her. 1 1270
2 Kontaktbreve 1944 04 64 239242 ydmyghed. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1271
2 Kontaktbreve 1944 04 65 243246 ydmyghed. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1272
2 Kontaktbreve 1944 04 66 247250 ydmyghed. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1273
2 Kontaktbreve 1944 04 67 251254 ydmyghed. 4. Afsnit, fortsættes. 1 1274
2 Kontaktbreve 1944 04 68 255258 ydmyghed. 5. Afsnit, fortsættes. 1 1275
2 Kontaktbreve 1944 04 69 259263 ydmyghed. 6. Afsnit. Afsluttes her. 1 1276
2 Kontaktbreve 1944 04 70 264267 pinseglans over livet. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1277
2 Kontaktbreve 1944 04 71 268275 pinseglans over livet. 2. Afsnit, fortsættes.
Dobbeltbrev 71-72.
1 1278
2 Kontaktbreve 1944 04 73 276279 pinseglans over livet. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1279
2 Kontaktbreve 1944 04 74 280284 pinseglans over livet. 4. Afsnit. Afsluttes her. 1 1280
2 Kontaktbreve 1944 04 75 285288 den hemmelige magt bag våbnene. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1281
2 Kontaktbreve 1944 04 76 289292 den hemmelige magt bag våbnene. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1282
2 Kontaktbreve 1944 04 77 293296 den hemmelige magt bag våbnene. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1283
2 Kontaktbreve 1944 04 78 297301 den hemmelige magt bag våbnene. 4. Afsnit. Afsluttes her. 1 1284
2 Kontaktbreve 1944 04 79 302305 hvad er sandhed ? 1. Afsnit, fortsættes. 1 1285
2 Kontaktbreve 1944 04 80 306309 hvad er sandhed ? 2. Afsnit, fortsættes. 1 1286
2 Kontaktbreve 1944 04 81 310313 hvad er sandhed ? 3. Afsnit, fortsættes. 1 1287
2 Kontaktbreve 1944 04 82 314317 hvad er sandhed ? 4. Afsnit, fortsættes. 1 1288
2 Kontaktbreve 1944 04 83 318321 hvad er sandhed ? 5. Afsnit, fortsættes. 1 1289
2 Kontaktbreve 1945 05 84 322325 hvad er sandhed ? 6. Afsnit, fortsættes. 1 1290
2 Kontaktbreve 1945 05 85 326329 hvad er sandhed ? 7. Afsnit, fortsættes. 1 1291
2 Kontaktbreve 1945 05 86 330333 hvad er sandhed ? 8. Afsnit, fortsættes. 1 1292
2 Kontaktbreve 1945 05 87 334337 hvad er sandhed ? 9. Afsnit, fortsættes. 1 1293
2 Kontaktbreve 1945 05 88 338342 hvad er sandhed ? 10. Afsnit. Afsluttes her. 1 1294
2 Kontaktbreve 1945 05 89 343346 bibelen i bibelen. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1295
2 Kontaktbreve 1945 05 90 347350 bibelen i bibelen. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1296
2 Kontaktbreve 1945 05 91 351354 bibelen i bibelen. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1297
2 Kontaktbreve 1945 05 92 355358 bibelen i bibelen. 4. Afsnit, fortsættes. 1 1298
2 Kontaktbreve 1945 05 93 359362 bibelen i bibelen. 5. Afsnit, fortsættes. 1 1299
2 Kontaktbreve 1945 05 94 363366 bibelen i bibelen. 6. Afsnit, fortsættes. 1 1300
2 Kontaktbreve 1945 05 95 367370 bibelen i bibelen. 7. Afsnit, fortsættes. 1 1301
2 Kontaktbreve 1945 05 96 371374 bibelen i bibelen. 8. Afsnit. Afsluttes her. 1 1302
2 Kontaktbreve 1945 05 97 375381 den mentale treenighed. 1. Afsnit, fortsættes.
Dobbeltbrev 97-98.
1 1303
2 Kontaktbreve 1945 05 99 382385 den mentale treenighed. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1304
2 Kontaktbreve 1945 05 00 386389 den mentale treenighed. 3. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 100, men da der kun er afsat plads i databasen til 2-cifrede "hefte-numre" kan kun de to sidste cifre vises. Dette gælder til og med brev nr 135, julen 1946.
1 1305
2 Kontaktbreve 1945 05 01 390393 den mentale treenighed. 4. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 101.
1 1306
2 Kontaktbreve 1945 05 02 394397 den mentale treenighed. 5. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 102.
1 1307
2 Kontaktbreve 1945 05 03 398401 den mentale treenighed. 6. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 103.
1 1308
2 Kontaktbreve 1945 05 04 402405 den mentale treenighed. 7. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 104.
1 1309
2 Kontaktbreve 1945 05 05 406409 den mentale treenighed. 8. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 105.
1 1310
2 Kontaktbreve 1945 05 06 410413 den mentale treenighed. 9. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 106.
1 1311
2 Kontaktbreve 1945 05 07 414417 den mentale treenighed. 10. Afsnit. Afsluttes her.
Brevets nummer er 107.
1 1312
2 Kontaktbreve 1945 05 08 418421 juleevangeliet. 1. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 108.
1 1313
2 Kontaktbreve 1945 05 09 422425 juleevangeliet. 2. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 109.
1 1314
2 Kontaktbreve 1946 06 10 426429 juleevangeliet. 3. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 110.
1 1315
2 Kontaktbreve 1946 06 11 430433 juleevangeliet. 4. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 111.
1 1316
2 Kontaktbreve 1946 06 12 434437 juleevangeliet. 5. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 112.
1 1317
2 Kontaktbreve 1946 06 13 438441 juleevangeliet. 6. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 113.
1 1318
2 Kontaktbreve 1946 06 14 442445 juleevangeliet. 7. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 114.
1 1319
2 Kontaktbreve 1946 06 15 446449 juleevangeliet. 8. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 115.
1 1320
2 Kontaktbreve 1946 06 16 450453 juleevangeliet. 9. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 116.
1 1321
2 Kontaktbreve 1946 06 17 454457 juleevangeliet. 10. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 117.
1 1322
2 Kontaktbreve 1946 06 18 458461 juleevangeliet. 11. Afsnit. Afsluttes her.
Brevets nummer er 118.
1 1323
2 Kontaktbreve 1946 06 19 462465 mental suverænitet. 1. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 119.
1 1324
2 Kontaktbreve 1946 06 20 466469 mental suverænitet. 2. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 120.
1 1325
2 Kontaktbreve 1946 06 21 470473 mental suverænitet. 3. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 121.
1 1326
2 Kontaktbreve 1946 06 22 474477 mental suverænitet. 4. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 122.
1 1327
2 Kontaktbreve 1946 06 23 478484 mental suverænitet. 5. Afsnit, fortsættes.
Brevet er et dobbeltbrev med numrene 123-124.
1 1328
2 Kontaktbreve 1946 06 25 485488 mental suverænitet. 6. Afsnit. Afsluttes her.
Brevets nummer er 125.
1 1329
2 Kontaktbreve 1946 06 26 489492 Mentale fængsler. 1. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 126.
1 1330
2 Kontaktbreve 1946 06 27 493496 Mentale fængsler. 2. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 127.
1 1331
2 Kontaktbreve 1946 06 28 497500 Mentale fængsler. 3. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 128.
1 1332
2 Kontaktbreve 1946 06 29 501505 Mentale fængsler. 4. Afsnit. Afsluttes her.
Brevets nummer er 129.
1 1333
2 Kontaktbreve 1946 06 30 506509 udsigt over evigheden. 1. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 130.
1 1334
2 Kontaktbreve 1946 06 31 510513 udsigt over evigheden. 2. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 131.
1 1335
2 Kontaktbreve 1946 06 32 514517 udsigt over evigheden. 3. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 132.
1 1336
2 Kontaktbreve 1946 06 33 518521 udsigt over evigheden. 4. Afsnit, fortsættes.
Brevets nummer er 133.
1 1337
2 Kontaktbreve 1946 06 34 522525 udsigt over evigheden. 5. Afsnit. Afsluttes her.
Brevets nummer er 134.
1 1338
2 Kontaktbreve 1942 02 07 025028 længsel. 4. Afsnit. Afsluttes her.
De 3 foregående afsnit er trykt i kontaktbrevene 04-05-06 1941.
1 1339
2 Kontaktbreve 1942 02 09 030033 det sande gudsforhold. 1. Afsnit, fortsættes. 1 1340
2 Kontaktbreve 1942 02 10 034038 det sande gudsforhold. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1341
2 Kontaktbreve 1942 02 11 039044 det sande gudsforhold. 3. Afsnit. Afsluttes her.
Foredraget holdt i januar 1942.
1 1342
2 Kontaktbreve 1942 02 12 045048 fremtidens syn på det levende væsen. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt i februar 1942.
1 1343
2 Kontaktbreve 1942 02 13 049053 fremtidens syn på det levende væsen. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1344
2 Kontaktbreve 1942 02 14 054057 det sande gudsforhold II. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredraget har undertitel: "Lønkammeret"
Foredrag holdt marts 1942.
1 1345
2 Kontaktbreve 1942 02 15 058062 det sande gudsforhold II. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1346
2 Kontaktbreve 1942 02 16 063065 det sande gudsforhold II. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1347
2 Kontaktbreve 1942 02 17 066070 det sande gudsforhold II. 4. Afsnit, fortsættes. 1 1348
2 Kontaktbreve 1942 02 18 071071 det sande gudsforhold II. 5. Afsnit. Afsluttes her. 1 1349
2 Kontaktbreve 1942 02 18 072072 kultur. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt 28/4 1942.
1 1350
2 Kontaktbreve 1942 02 19 073074 kultur. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1351
2 Kontaktbreve 1942 02 20 075078 kultur. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1352
2 Kontaktbreve 1942 02 21 079084 kultur. 4. Afsnit. Afsluttes her. 1 1353
2 Kontaktbreve 1942 02 22 085087 samvittighed. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredraget holdt 12/7 1942.
1 1354
2 Kontaktbreve 1942 02 23 088091 samvittighed. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1355
2 Kontaktbreve 1942 02 24 092094 samvittighed. 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 1356
2 Kontaktbreve 1942 02 25 095097 ægteskabet. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt 17/7 1942.
1 1357
2 Kontaktbreve 1942 02 26 098100 ægteskabet. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1358
2 Kontaktbreve 1942 02 27 101103 ægteskabet. 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 1359
2 Kontaktbreve 1942 02 28 104106 ånd. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt 24/5 1942.
1 1360
2 Kontaktbreve 1942 02 29 107109 ånd. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1361
2 Kontaktbreve 1942 02 30 110111 ånd. 3. Afsnit. Afsluttes her. 1 1362
2 Kontaktbreve 1942 02 31 112114 julestjernen. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt julen 1941.
1 1363
2 Kontaktbreve 1943 03 32 115119 julestjernen. 2. Afsnit. Afsluttes her. 1 1364
2 Kontaktbreve 1943 03 33 120122 kosmisk bevidsthed. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt julen 1942.
1 1365
2 Kontaktbreve 1943 03 34 123125 kosmisk bevidsthed. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1366
2 Kontaktbreve 1943 03 35 126128 kosmisk bevidsthed. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1367
2 Kontaktbreve 1943 03 36 129132 kosmisk bevidsthed. 4. Afsnit. Afsluttes her. 1 1368
2 Kontaktbreve 1943 03 37 133135 mikrokosmos. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag fra 20/7 1941.
1 1369
2 Kontaktbreve 1943 03 38 136138 mikrokosmos. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1370
2 Kontaktbreve 1943 03 39 139141 mikrokosmos. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1371
2 Kontaktbreve 1943 03 40 142144 mikrokosmos. 4. Afsnit. Afsluttes her. 1 1372
2 Kontaktbreve 1943 03 40 145147 påskemysteriet. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt 22/4 1943.
1 1373
2 Kontaktbreve 1943 03 41 148151 påskemysteriet. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1374
2 Kontaktbreve 1943 03 42 152155 påskemysteriet. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1375
2 Kontaktbreve 1943 03 43 156158 påskemysteriet. 4. Afsnit. Afsluttes her. 1 1376
2 Kontaktbreve 1943 03 44 159162 korsets tegn. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt i påsken 1943.
1 1377
2 Kontaktbreve 1943 03 45 163166 korsets tegn. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1378
2 Kontaktbreve 1943 03 46 167170 korsets tegn. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1379
2 Kontaktbreve 1943 03 47 171174 korsets tegn. 4. Afsnit. Afsluttes her. 1 1380
2 Kontaktbreve 1943 03 48 001004 blade af guds billedbog. 1. Afsnit, fortsættes.
Foredrag holdt 26/7 1943.
1 1381
2 Kontaktbreve 1943 03 49 005008 blade af guds billedbog. 2. Afsnit, fortsættes. 1 1382
2 Kontaktbreve 1943 03 50 009011 blade af guds billedbog. 3. Afsnit, fortsættes. 1 1383
2 Kontaktbreve 1943 03 51 012015 blade af guds billedbog. 4. Afsnit, fortsættes. 1 1384
2 Kontaktbreve 1943 03 52 016018 blade af guds billedbog. 5. Afsnit. Afsluttes her. 1 1385
1 Kosmos 1998 66 01 003007 skytsengle i nationens tjeneste. Foredrag holdt 3/4 1949.
Indgår sammen med to andre foredrag: "Lysets og mørkets skytsengle" og "Gudesønnens kongerige" som 9. - 10. - 11. Foredrag i en foredragsserie om "Dødsmysteriet".
1 1387
1 Kosmos 1998 66 02 023026 lysets og mørkets skytsengle. Foredrag holdt 10/4 1949.
Indgår i en foredragsserie om "Dødsmysteriet".
1 1388
1 Kosmos 1998 66 03 043046 gudesønnens kongerige. Foredrag holdt 24/4 1949.
Undertitel: "Skytsengle i jordbevidstheden".
Indgår i en foredragsserie om "Dødsmysteriet".
1 1389
1 Kosmos 1998 66 04 063074 påskemysteriet. Foredrag holdt 22/4 1943. 1 1390
1 Kosmos 1998 66 05 083087 to livselementer. Foredrag holdt 17/7 1949. 1 1391
1 Kosmos 1998 66 06 103105 bevidsthedens "aksehældning" Foredrag holdt 30/1 1944. 1 1392
1 Kosmos 1998 66 07 123126 hvad er fjendskab. 1 1393
1 Kosmos 1998 66 08 143148 mennesket og moralen eller livets færdselsregulering. Foredrag holdt 19/2 1950. 1 1394
1 Kosmos 1998 66 09 163170 ånd og elektricitet. Foredrag holdt 25/4 1960 1 1396
1 Kosmos 1998 66 10 183187 døende kulturfaktorer. Foredrag holdt 19/10 1952. 1 1397
1 Kosmos 1998 66 11 203207 vejen ud af dødsfrygten. Artikel som Martinus skrev til Kosmos nr 8 1953. 1 1398
1 Kosmos 1998 66 12 223227 livets mentale vintersolhverv. Artikel Martinus skrev til Kosmos 25 1972. 1 1399
3 Bøger 1959 -- -- 001344 livets bog (the book of life). 1. Udgaven af første bind (first Volume) af Martinus hovedværk oversat til engelsk af Anna Ørnsholt som Martinus mødte i Indien på sin rejse. Udgivet af Martinus Institute of Spiritual Science.
Bogen er kopieret efter maskinskrevne ark, men med farvelagte symboler.
1 1405
3 Bøger 1964 -- -- 001261 livets bok - första delen. 1. Udgave af Livets Bog, første del, oversat til svensk af Agne Windmark i samråd med Nils Kalén. Udgivet på Hälsans Förlag - Linköping. 1 1406
4 O.M. 1933 01 02 008009 ved vendepunktet 1. Menneskehedens skæbne. Undertitel: "Intet menneske er i absolut forstand irreligiøs"
Med en symboltegning: "Skaberprincippet".

Tidsskriftet O.M. har som undertitel: "Skandinavisk blad for moderne okkultisme". Bladet udkom kun i 11 måneder i 1933 hvorefter det stoppede.
1 1419
4 O.M. 1933 01 03 006009 ved vendepunktet 2. menneskehedens skæbne. 2. Afsnit af artiklen påbegyndt i O.M. årg.1 hefte 2.
Med en symboltegning: "Udviklingsstigen".
Teksten findes på side 6 og side 9.
Tidsskriftet O.M. har som undertitel: "Skandinavisk blad for moderne okkultisme". Bladet udkom kun i 11 måneder i 1933 hvorefter det stoppede.
1 1420
4 O.M. 1933 01 04 008008 ved vendepunktet 3. Menneskehedens skæbne. 3. Afsnit.
Med en symboltegning: "Det levende væsens evighedslegeme".

Tidsskriftet O.M. har som undertitel: "Skandinavisk blad for moderne okkultisme". Bladet udkom kun i 11 måneder i 1933 hvorefter det stoppede.
1 1421
4 O.M. 1933 01 05 008008 ved vendepunktet 4. Menneskehedens skæbne. 4. Afsnit
Med en symboltegning: "Skæbnen".

Tidsskriftet O.M. har som undertitel: "Skandinavisk blad for moderne okkultisme". Bladet udkom kun i 11 måneder i 1933 hvorefter det stoppede.
1 1422
4 O.M. 1933 01 06 004006 ved vendepunktet 5. Kærlighed og skæbne. 5. Afsnit.
Med en symboltegning: "Skæbnen". Denne er en detalje i det forrige afsnits symboltegning af samme navn.
Teksten står på side 4 og side 6.
Tidsskriftet O.M. har som undertitel: "Skandinavisk blad for moderne okkultisme". Bladet udkom kun i 11 måneder i 1933 hvorefter det stoppede.
1 1423
4 O.M. 1933 01 07 008009 ved vendepunktet 6. Menneskehedens skæbne. 6. Afsnit.
Med en symboltegning: "Verdensaltet".

Tidsskriftet O.M. har som undertitel: "Skandinavisk blad for moderne okkultisme". Bladet udkom kun i 11 måneder i 1933 hvorefter det stoppede.
1 1424
4 O.M. 1933 01 08 008008 ved vendepunktet 7. Menneskehedens skæbne. 7. Afsnit.
Med en symboltegning: "Jordklodens kosmiske stråleglans".

Tidsskriftet O.M. har som undertitel: "Skandinavisk blad for moderne okkultisme". Bladet udkom kun i 11 måneder i 1933 hvorefter det stoppede.
1 1425
4 O.M. 1933 01 09 006006 ved vendepunktet 8. Menneskehedens skæbne. 8. Afsnit.

Tidsskriftet O.M. har som undertitel: "Skandinavisk blad for moderne okkultisme". Bladet udkom kun i 11 måneder i 1933 hvorefter det stoppede.
1 1426
4 O.M. 1933 01 10 006006 ved vendepunktet 9. menneskehedens skæbne. 9. Afsnit.

Tidsskriftet O.M. har som undertitel: "Skandinavisk blad for moderne okkultisme". Bladet udkom kun i 11 måneder i 1933 hvorefter det stoppede.
1 1427
4 O.M. 1933 01 11 008008 ved vendepunktet 10. menneskehedens skæbne. 10. Afsnit.

Tidsskriftet O.M. har som undertitel: "Skandinavisk blad for moderne okkultisme". Bladet udkom kun i 11 måneder i 1933 hvorefter det stoppede.
1 1428
4 O.M. 1933 01 12 008008 ved vendepunktet 11. menneskehedens skæbne. 11. Afsnit.
Her giver Martinus bl. a. et koncentrat af menneskehedens udvukling og skæbne formuleret i 12 punkter.

Tidsskriftet O.M. har som undertitel: "Skandinavisk blad for moderne okkultisme". Bladet udkom kun i 11 måneder i 1933 hvorefter det stoppede.
1 1429
5 Kosm.Inform. 1990 05 03 003005 tiden, rummet, evigheden og udødeligheden. 1 1430
5 Kosm.Inform. 1991 06 02 003006 mennesket og dets livskraft. Foredrag holdt 23/10 1955. 1 1431
5 Kosm.Inform. 1992 07 02 003006 har mennesket en fri vilje ? Undertitel: "Et menneskes viden og erfaringer sætter grænsen for dets frihed" 1 1432
5 Kosm.Inform. 1992 07 03 003007 partikler, tomrum og tankekraft. 1 1433
5 Kosm.Inform. 1993 08 01 003007 verdensreligion og verdenspolitik. 1 1435
5 Kosm.Inform. 1993 08 03 003006 retfærdighed. Undertitel: "At "alt er såre godt" er livsoplevelsens store grundfacit". 1 1438
5 Impuls 1994 09 01 017020 kosmiske glimt. Foredrag holdt 30/10 1955.
Fra og med hefte 01 1994 har "KOSMOLOGISK INFORMATION" skiftet navn til "DEN NY VERDENS-IMPULS", med undertitlen: "Forum for kosmologisk information". Af pladshensyn her kun betegnet som Impuls.
1 1439
5 Impuls 1994 09 03 003007 verdenssituationen og "guds billede". 1 1440
5 Impuls 1994 09 04 003007 den sekundære og den primære opstandelse. 1 1441
5 Impuls 1995 10 03 003005 bevidstheden og lykken. Undertitel: "Hvor livsbetingelsen er at dræbe". 1 1442
5 Impuls 1995 10 04 003006 retfærdighed. 1 1444
5 Impuls 1996 11 01 003007 en verdenskulturs undergang. Foredrag afholdt 17/9 1951 i studenterforeningen. 1 1445
5 Impuls 1996 11 04 003005 reinkarnationsprincippet. Undertitel: "Døden skal ophøre med at være et mysterium". 1 1448
5 Impuls 1997 12 01 003007 Kristi genkomst - talsmandens komme. 1 1449
5 Impuls 1997 12 02 003006 det femte bud. 1 1450
5 Impuls 1997 12 04 003005 fårene og bukkene. Undertitel: "Forudsigelsen om "dommedag" ".
Foredrag holdt 14/9 1947.
1 1451
5 Impuls 1998 13 01 008009 parringsakten i kosmisk belysning. Undertitel: "Symbol nr. 34: Parringsakten eller guds ånd i mørket"
1 symbolbillede (nr 34).
1 1453
5 Impuls 1998 13 02 003010 gennem dødens port. Undertitel: "Søvnen og døden".
4 foredrag holdt 16/10, 23/10, 30/10 og 6/11 1949.
1 1454
5 Impuls 1998 13 03 003006 menneskehedens kærlighedshunger. Foredrag holdt 9/1 1949 1 1455
5 Impuls 1998 13 04 003007 livsmodet. Foredrag holdt 1/4 1941. 1 1456
5 Impuls 1999 14 01 003005 nervesammenbrud og religion. 1 1457
5 Impuls 1999 14 02 003007 vejen til freden. 1 1458
3 Bøger 1959 -- -- 001159 kosmiska lektioner. En række af Martinus - foredrag oversat til svensk af Nils Kalén. Udgivet på Hälsans Förlag, Linköping.
1. Udgave.
Foredragene er:
1. Genom världsalltets tomrum.
2. Det psykiska templet.
3. Orsaken till den jordiska människans öde.
4. Livets ödesspel.
5. Jaget och dess egen värld.
6. Ödmjukhet.
7. Kosmiska glimtar.
8. Onaturlig trötthet.
9. Hedendom och kristendim.
10. "Den Helige Ande".
11. Syndernas förlåtelse.
12. Ordet.
13. Vad er fiendskap ?
14. I övertroens skugga.
15. Mental kursändring.
16. Hur motarbetar man sitt olycklga öde ?
17. Fysisk och andlig upplevelse.
18. Livsaxelns lutning.
19. Ljuset i mörkret.
1 1459
3 Bøger 1962 -- -- 001320 logik. Svensk udgave, oversat fra dansk af Nils Kalén.
1. Udgave. Udgivet på Hälsans Förlag, Linköping.
1 1461